Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2009-10-29 12:21
Pkt 7. porządku obrad

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza
z działalności w okresie: 12 – 26 października 2009 roku

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 16 października uczestniczyłem w miejskich obchodach święta nauczyciela, które odbyły się w Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi. Podczas uroczystości wręczyłem 14 nauczycielom zgierskich szkół samorządowych i przedszkoli nagrody Prezydenta Miasta Zgierza za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowacze. Na ten cel z budżetu miasta zostało przeznaczone 39 tysięcy 200 złotych.

W dniach 18-22 października brałem udział w uroczystościach z okazji obchodów 70. rocznicy eksterminacji zgierskich Żydów. W tym czasie w Zgierzu gościło kilkunastu potomków zgierskich Żydów, w tym znane w świecie nauki i sztuki osobistości. Pragnę podziękować Towarzystwu Ochrony Kultury Zgierza za współpracę przy organizacji obchodów, które przyczyniły się do wskrzeszenia pamięci o zgierskiej społeczności żydowskiej, która przed II wojną światową stanowiła integralną część struktury naszego miasta.

Podpisana została umowa z wykonawcą na docieplenie części budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Zgierzu. Przetarg na te prace wygrała łódzka firma ”Torbud”, za kwotę 144 tysiące 875 złotych. Termin zakończenia prac to 15 grudnia br.

Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie zimowego utrzymania ulic, placów i chodników oraz alejek parkowych będących w zarządzie Prezydenta Miasta Zgierza w sezonie 2009/2010. Wygrała go spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zgierzu, która podjęła się realizacji zadania za kwotę 837 tysięcy 420 złotych. Zawarcie umowy z wykonawcą planowane jest w dniu 28 października, natomiast termin realizacji „akcji zima” obejmuje okres od 15 listopada 2009 roku do 15 maja 2010 roku.

Ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na użyczenie na okres 3 miesięcy, a następnie wydzierżawienie na okres 5 lat terenów przy ul. Parzęczewskiej 53-65A z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu strzeżonego oraz zlokalizowanej pod wiatą myjni samochodowej. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza w dniu 18 listopada o godz. 12.00.

W drodze przetargu wyłonieni zostali dzierżawcy miejsc handlowych przed cmentarzami przeznaczonymi na sprzedaż kwiatów i akcesoriów związanych ze Świętem Zmarłych. Na ten cel wydzieliliśmy 72 stanowiska. Uzyskany czynsz dzierżawny waha się od 70 zł do 2 tys. 400 zł. Umowy z Urzędem Miasta Zgierza upoważniają do handlu przed cmentarzami w okresie od 27 października do 2 listopada br.

Zgodnie z harmonogramem przebiega realizacja zgierskiego projektu pod nazwą „Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza”. Roboty prowadzone są jednocześnie w czterech miejscach. Jedne budynki są demontowane, inne poddawane konserwacji. Równolegle budowane są fundamenty i przyłącza pod ich montaż w nowych miejscach. Przebieg prac jest monitorowany. Obraz nagrywany przez kamery można oglądać na stronie internetowej www.miastotkaczy.pl.
Tworzenie Parku Kulturowego Miasto Tkaczy jest realizowane przy finansowym wsparciu z tak zwanych funduszy norweskich, z których pozyskaliśmy 5 milionów 324 tysiące zł. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na kwotę 6 milionów 980 tysięcy złotych. 

Trwa przebudowa ul. Bazylijskiej na odcinku od ul. I. Gałczyńskiego do torów PKP. Zakres prac obejmuje położenie nowej nawierzchni, budowę chodników oraz kanalizacji deszczowej z przepompownią wód opadowych. Wody te będą odprowadzane rurociągiem tłocznym i grawitacyjnym do istniejącego kanału deszczowego w rejonie ulicy Parzęczewskiej. Oprócz tego na zapleczu pawilonów handlowych powstanie nowa wewnętrzna ulica o długości 163 metrów, łącząca ul. Bazylijską z ul. I. Gałczyńskiego. Inwestycja rozłożona jest na dwa lata i powinna być zakończona do 15 grudnia 2010 roku. Szacowana wartość przedsięwzięcia to 3 miliony 500 tys. zł.

Trwa budowa dwóch kompleksów sportowych realizowanych w ramach programu rządowo-samorządowego „Moje Boisko – Orlik 2012”. Obiekt przy ul. Leśmiana (w sąsiedztwie Gimnazjum nr 3) zostanie wybudowany za kwotę 1 milion 47 tysięcy złotych. Jego oddanie do użytku planowane jest na 31 października br.
Budowa boiska przy ul. Musierowicza 1/3 (na niezagospodarowanym terenie boiska KS "Włókniarz") została podzielona na dwa etapy. W pierwszym etapie powstanie obiekt naziemny za 1 milion 114 tys. zł. Drugi etap obejmuje budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej. Przetarg na te prace wygrała firma Alfa Trans z Łodzi, która zaproponowała cenę 98 tysięcy 186 złotych. Boisko przy ul. Musierowicza ma być gotowe do 30 listopada br.

W trakcie realizacji jest inwestycja związana z przebudową ulic: P. Bardowskiego i Szarych Szeregów o łącznej długości 574 metry. Oprócz utwardzenia nawierzchni i ułożenia chodników zakres prac obejmuje również odwodnienie obu ulic, budowę urządzeń podczyszczających i wylotu wód opadowych do rzeki Bzury, a także przebudowę sieci elektroenergetycznej. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na 2 miliony 200 tysięcy złotych. Planowany termin zakończenia prac - 31 grudnia 2010 roku.

W omawianym okresie, jako Prezydent Miasta Zgierza wydałem zarządzenia od nr 202/V/2009 z dnia 15 października 2009 r. do nr 205/V/2009 z dnia 26 października 2009 r.

M. Kolenda Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto pyta czy obraz z Domów Tkaczy jest nagrywany czy przekazywany na bieżąco? Pyta czy budynki na ul. Dąbrowskiego 7 i 9 objęty jest również monitoringiem?

Prezydent Miasta J. Sokół mówi, iż obraz jest przekazywany na bieżąco. Odnośnie ul. Dąbrowskiego 7 i 9 odpowiada, że nie.

M. Kolenda Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto mówi, że dobrze by było aby kamera została umieszczona na tej ulicy na czas rozbierania tych budynków.

Prezydent Miasta J. Sokół wyjaśnia, że monitoring ma na celu promocję tego przedsięwzięcia. Dodaje, że uwagi wniesione przez p. M. Kolendę zostaną wzięte pod uwagę.

Radny M. Hiliński pyta czy „Orlik” przy ul. Leśmiana 1 w Zgierzu zostanie oddany do użytku w terminie?

Radny M. Sencerek pyta czy jeśli projekt nie zostanie oddany w terminie to czy Miasto będzie musiało pokryć całkowity koszt?

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej A. Juszczyk udziela wyjaśnień w temacie.

Radny M. Pilarski mówi, iż są obawy do tego, że inwestycja nie zostanie ukończona w terminie.

Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół mówi, że nie ma przesłanek aby ta inwestycja nie została zrealizowana.

Radny R. Gajda mówi, że jeśli jest to wina wykonawcy to ma nadzieję, że została taka klauzura zawarta.

Poseł na Sejm M. Matuszewski uważa, że Miasto musiało zabezpieczyć się taka klauzurą. Dodaje, że przyjrzy się bliżej tą sprawą. Pyta ile firm brało udział w przetargu?

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych L. Dąbski mówi, że we wszystkich takich postępowaniach jest zwierana odpowiednia klauzura. Odnośnie ilości firm biorących udział w przetargu - ul. Leśmiana 1 zgłosiło się 9 firm.

Radny M. Sencerek mówi, że na wczorajszej Komisji Inicjatyw Gospodarczych uzyskał informację, że za każdy dzień zwłoki wykonawca musi ponieść karę w wysokości około 100 zł.

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej A. Juszczyk dodał, że nie mówił na Komisji o odszkodowaniach, które są zawarte w umowie.

Sprawozdanie zostało przyjęte w głosowaniu: za -16, przeciw -0, wstrzym. -4.

Drukuj
[ Powrót ]