Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2009-10-29 13:18
Pkt 12. porządku obrad

Informacja Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie realizacji uchwały Nr XXXVII/332/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 czerwca 2009 r. zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/344/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu: "Budowa zgierskiego odcinka Łódzkiego Tramwaju Regionalnego" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

W uchwale Nr XXXVII/332/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. RMZ upoważniła prezydenta Miasta Zgierza do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 dla projektu pn. „Budowa zgierskiego odcinka łódzkiego Tramwaju Regionalnego”. W zmienionej w dniu 27 sierpnia 2009 r. Uchwale Nr XXXVIII/344/09 RMZ zapewniła środki na realizację projektu w wysokości 16105537,42 zł. W odpowiedzi na Konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa łódzkiego dla naboru nr 1 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.4. Miejski transport publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Prezydenta Miasta Zgierza złożył wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w dniu 18 maja 2009 r. Do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. W ramach działania RPO WŁ na lata 2007- 2013 przewidziano wkład ze środków unijnych w wysokości 4830628,00 Euro, co stanowiło w miesiącu maju (kurs Euro) kwotę 21322391,99 zł. Zgodnie z zasadami wyboru projektów w trybie konkursu zamkniętego w ramach RPO WŁ na lata 2007- 2013 oraz zgodnie z Regulaminem konkursu... beneficjent, którego projekt z powodu ograniczonej wysokości środków przewidzianych w ramach konkursu, nie może uzyskać dofinansowania we wnioskowanej kwocie, po uprzednim wyrażeniu zgody, może uzyskać dofinansowanie w wysokości mniejszej przy zachowaniu niezmienionego zakresu rzeczowego projektu.

W październiku br. Prezydent Miasta Zgierza otrzymał pismo z propozycją od Zarządu Województwa łódzkiego obniżenia poziomu dofinansowania wniosku złożonego przez GMZ z 85% do 37%, czyli z kwoty 32044408,76 zł do kwoty 18318465,97 zł. Realizacja przedsięwzięcia jest ważnym elementem rozwoju transportu w województwie łódzkim. Stanowić miałaby nie tylko o rozwoju transportu w samym mieście Zgierzu, ale także byłaby kolejnym odcinkiem Łódzkiego tramwaju regionalnego. Dlatego po otrzymaniu ww. Informacji Prezydent podjął działania w celu pozyskania brakujących środków w budżecie miasta tj. Kwoty 13725942,79 zł z innych źródeł dofinansowania. W wyniku ograniczonego przez Urząd Marszałkowski terminu do podjęcia decyzji przez prezydenta Miasta Zgierza znalezienie konkretnego pewnego dofinansowania było niemożliwe. W chwili obecnej koszt projektu wynosi 49202600,00 zł przyznane dofinansowanie z EFRR – 18 318465,97 zł z budżetu miasta Zgierza musiałaby pochodzić kwota 30884134,03 zł. Przy obecnym projekcie budżetu na rok 2010 zadłużenie miasta dochodzi do poziomu 60%. W związku z powyższym przystąpienie do realizacji projektu narazi miasto na przekroczenie dopuszczalnego poziomu zadłużenia miasta.

Drukuj
[ Powrót ]