Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE

Zwiń wszystkie wątki relacji!
Zaproszenie na XLI sesję Rady Miasta Zgierza2009-10-28 8:57

W dniu 29 października 2009 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16, s. 114) odbędzie się XLI sesja Rady Miasta Zgierza.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie protokołów z XXXIX i XL sesji.

 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

 4. Zapytania mieszkańców.

 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcie mandatu radnego,

  b) Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia w skład Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza,

  c) Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,

  d) Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Rady Osiedla Proboszczewice-Lućmierz w Zgierzu,

  e) Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Rady Osiedla Podleśna w Zgierzu,

  f) Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Rady Osiedla Przybyłów w Zgierzu,

  g) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/293/09 z dnia 26 marca 2009 roku Rady Miasta Zgierza w sprawie zapewnienia w 2009 roku środków na realizację projektu pod nazwą "Jestem potrzebny, chcę być potrzebny" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie Priorytetu VII ”Promocja Integracji Społecznej” - Poddziałanie 7.1.1 ”Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”,

  h) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miasto Zgierz na rok 2010,

  i) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/294/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej "Razem więcej" dla Gminy Miasto Zgierz,

  j) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2010 roku nowych licencji na wykonywanie na obszarze miasta Zgierza transportu drogowego taksówką,

  k) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu,

  l) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów zabudowy mieszkaniowej rejon Łagiewnicka – Wschód,

  m) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Zgierza,

  n) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Zgierza,

  o) Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru opłaty skarbowej w 2010 roku,

  p) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych,

  r) Podjęcie uchwały w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2010 dla miasta Zgierza,

  s) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

  t) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/419/06 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie określenia sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej na terenie miasta Zgierza.

 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.

 8. Informacja na temat pracy jednostek pomocniczych miasta Zgierza.

 9. Analiza oświadczeń majątkowych radnych i osób zobowiązanych do ich złożenia Prezydentowi Miasta Zgierza.

 10. Informacja o stanie przygotowań miasta Zgierza do sezonu zimowego 2009/2010.

 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolnych 2008/2009, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.

 12. Informacja Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie realizacji uchwały Nr XXXVII/332/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 czerwca 2009 r. zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/344/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu: "Budowa zgierskiego odcinka Łódzkiego Tramwaju Regionalnego" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

 13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

 14. Zapytania i wolne wnioski.

 15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Zgierza
Andrzej Wojciech Mięsok


Pkt 1. porządku obrad2009-10-29 9:07

Otwarcie sesji.

 

Przewodniczący RMZ A, Mięsok na podstawie listy obecności stwierdza quorum, otwiera XLI sesję RMZ. Wita serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję, państwa radnych, panów prezydentów, pracowników Urzędu Miasta, przewodniczących rad osiedli oraz mieszkańców miasta.


Pkt 1. porządku obrad2009-10-29 9:08

Otwarcie sesji.

Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół zgłosił zmiany do porządku obrad.


Pkt 2. porządku obrad2009-10-29 9:12

Przyjęcie protokołów z XXXIX i XL sesji.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok poddał pod głosowanie protokół Nr XXXIX. Głosowano: za-17, przeciw -0, wstrzym. -1.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok poddał pod głosowanie protokół Nr XL. Głosowano: za-18, przeciw -0, wstrzym. -1.

Protokoły zostały przyjęte.


Pkt 3. porządku obrad2009-10-29 9:14

Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Radny R. Gajda pyta o przyczyny rezygnacji z projektu wprowadzenia Tramwaju Regionalnego. Cytuje treści artykułów prasowych.

Radna B. Świątczak zgłasza interpelację w sprawię zakupu samochodu dla Straży Miejskiej do przewozu osób nietrzeźwych. Wyjaśnia, iż odciąży to Pogotowie Ratunkowe w Zgierzu.

Wiceprzewodniczący J. Komorowski przypomina o sprawię miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu.

Radny M. Sencerek pyta czy ktoś z Urzędu Miasta Zgierza brał udział w przedstawieniu planów przebudowa trasy A1?

E. Frankowska Przewodnicząca Zarządu RO Chełmy - Adelmówek pyta kiedy zostanie odtworzony asfalt na ul. Osiedlowej oraz ul. Prostej?

M. Kolenda Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto w imieniu mieszkańców ul. Reja zgłasza wniosek o wykonanie nawierzchni tej ulicy. Pyta czy zostanie zgłoszona do WPI i kiedy zostanie zrealizowana?


 


Pkt 4. porządku obrad2009-10-29 9:33

Zapytania mieszkańców.

Mieszkanka Zgierza Z. Niechciał mówi o zasłanianiu przez Domy Tkaczy światła naturalnego innym mieszkańcom. Porusza temat budowy chodników przy Szkolę Podstawowej Nr 5 w Zgierzu.


Przerwa w obradach2009-10-29 9:37

Przewodniczący RMZ A. Mięsok ogłasza 15 minut przerwy celem zebrania sie Komisji.


Wznowienie obrad po przerwie2009-10-29 10:11

Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznawia obrady po przerwie.


Pkt 5. ppkt a) porządku obrad2009-10-29 10:26

Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcie mandatu radnego.

 Przewodniczący RMZ A. Mięsok zgłasza projekt uchwały.

W związku z pisemną rezygnacją z mandatu radnego złożoną przez radnego Przemysława Pelikana w dniu 30 września 2009 r. Rada Miasta Zgierza podejmuje uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-14, przeciw-1, wstrzym.-1, uchwałę podjęto.


Pkt 5. ppkt b) porządku obrad2009-10-29 10:28

Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia w skład Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.

 Przewodniczący RMZ A. Mięsok omawia projekt uchwały.

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza stwierdzonych uchwałą Nr XXXIX/362/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 września 2009 r. Przewodniczący Rady Miasta Zgierza wystąpił na piśmie z zapytaniami do pani Alicji Ćwikowskiej, pana Adriana Jadczaka, pana Jarosława Jakubowskiego, pana Rafała Majki, pani Magdaleny Owczarczyk czy wyrażają zgodę na wstąpienie i przyjęcie mandatu członka Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza. Wyżej wymienione osoby złożyły oświadczenie o wyrażeniu zgody na wstąpienie i przyjęcie mandatu członka Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza w miejsce wygaszonych mandatów. Zgodnie z § 32 Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady, Rada Miasta Zgierza podejmuje uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę ważnych głosów, a nie utracił prawa wybieralności i wyraził na piśmie zgodę na objęcie mandatu.

Komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Radny Z. Sobczak mówi, iż dobrze by było aby Młodzieżowa Rada przedstawiła swoje owoce pracy.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok mówi, że można uczestniczyć w sesjach Młodzieżowej Rady.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-19, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.
 


Pkt 5. ppkt c) porządku obrad2009-10-29 10:33

Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Zgierza.

Przewodniczący KR Z. Zapart mówi, iż Komisja zajmowała się tym tematem na dwóch posiedzeniach. Po zapoznaniu się ze wszystkimi dokumentami wydała opinię o bezzasadności skargi.

Komisja Statutowo - Prawna nie opiniowała projektu uchwały.

Radny R. Gajda odnosi się do uzasadnienia osoby zainteresowanej. Następnie mówi o elementach w wypowiedzeniu umowy najmu, które jego zdaniem przemawiają za tym, iż skarga jest zasadna.

Przewodniczący KR Z. Zapart zaznacza, że radny R. Gajda nie uczestniczył w dzisiejszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej dlatego też nie posiada wszystkich informacji, które zostały na tym posiedzeniu przedstawione. Następnie przybliża temat skargi.

Radny M. Pilarski mówi, że w rozmowie od zainteresowanej strony wie, iż zostały podjęte działania prawne.

Radny G. Maciński mówi o ewentualnych powodach jakimi kierował się dotychczasowy najemca.

Radny M. Pilarski nie zgadza się z większością Komisji Rewizyjnej i uważa, że skarga powinna być uznana za zasadną.

Radny M. Hiliński mówi, że na dzisiejszej Komisji Rewizyjnej wszystkie strony miały okazję wypowiedzenia się zarówno najemca jak i Spółka MPGM.

Radny G. Maciński zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji.

Wiceprzewodniczący J. Komorowski podkreśla cztery wątki tej sprawy.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek. W głosowaniu: za-13, przeciw-6, wstrzym.- 2 dyskusję zamknięto.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-13, przeciw-6, wstrzym.-2, uchwałę podjęto.


Pkt 5. ppkt d) porządku obrad2009-10-29 11:00

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Rady Osiedla Proboszczewice-Lućmierz w Zgierzu.

 Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej omawia projekt uchwały.

W dniu 27 września 2009 r. zostały przeprowadzone wybory do Rady Osiedla Proboszczewice – Lućmierz w Zgierzu. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania wynosiła 2608. Karty do głosowania wydano 136 wyborcom, co oznacza, że frekwencja wynosiła 5,21%. Do Rady Osiedla Proboszczewice – Lućmierz w Zgierzu kandydowało 16 osób. Wybranych zostało 15.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-20, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.


Pkt 5. ppkt e) porządku obrad2009-10-29 11:02

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Rady Osiedla Podleśna w Zgierzu.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej J. Nastalczyk omawia projekt uchwały.

W dniu 27 września 2009 r. zostały przeprowadzone wybory do Rady Osiedla Podleśna w Zgierzu. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania wynosiła 1124. Karty do głosowania wydano 75 wyborcom, co oznacza, że frekwencja wynosiła 6,67%. Do Rady Osiedla Podleśna w Zgierzu kandydowało 17 osób. Wybranych zostało 15.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-20, przeciw-0, wstrzym.-1, uchwałę podjęto.


Pkt 5. ppkt f) porządku obrad2009-10-29 11:04

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Rady Osiedla Przybyłów w Zgierzu.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej J. Nastalczyk omawia projekt uchwały.

W dniu 27 września 2009 r. zostały przeprowadzone wybory do Rady Osiedla Przybyłów w Zgierzu. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania wynosiła 2100. Karty do głosowania wydano 158 wyborcom, co oznacza, że frekwencja wynosiła 7,52%. Do Rady Osiedla Przybyłów w Zgierzu kandydowało 16 osób. Wybranych zostało 15.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-20, przeciw-0, wstrzym.-1, uchwałę podjęto.


Pkt 5. ppkt g) porządku obrad2009-10-29 11:06

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/293/09 z dnia 26 marca 2009 roku Rady Miasta Zgierza w sprawie zapewnienia w 2009 roku środków na realizację projektu pod nazwą "Jestem potrzebny, chcę być potrzebny" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie Priorytetu VII ”Promocja Integracji Społecznej” - Poddziałanie 7.1.1 ”Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół zgłasza projekt uchwały.

W następstwie otrzymania dodatkowych środków na realizację projektu „Jestem potrzebny, chcę być potrzebny” w 2009 r. Zaistniała potrzeba zwiększenia wkładu własnego Gminy. Dofinansowani przyznawane na realizację projektu wynosi 860.399,25 zł, udział własny Gminy winien wynieść 100.940,70 zł i stanowić go będą środki własne Gminy Miasto Zgierz wydatkowane na zasiłki celowe.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Radny R. Gajda apeluje do władz aby przy przedstawianiu projektu uchwały wprowadzić dodatkowy komentarz.

Radny Z. Sobczak mówi o aktywizowaniu osób korzystających z pomocy społecznej.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-19, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.


Pkt 5. ppkt h) porządku obrad2009-10-29 11:14

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/294/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej "Razem więcej" dla Gminy Miasto Zgierz.

Projekt uchwały zgłasz Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół.

W związku z otrzymaniem dodatkowych środków na realizacje projektu „Jestem potrzebny, chcę być potrzebny” zwiększono dotację dla Programu Aktywności Lokalnej „Razem więcej”. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na szkolenia oraz organizację działań kulturalno – rozwojowych.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-19, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.


Pkt 5. ppkt i) porządku obrad2009-10-29 11:19

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miasto Zgierz na rok 2010.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy gminy mogą organizować prace społeczne użyteczne. Pierwszym dokumentem niezbędnym dla organizacji tych prac jest uchwalony przez radę gminy plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w gminie na dany rok kalendarzowy.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-20, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.


Pkt 5. ppkt j) porządku obrad2009-10-29 11:20

Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2010 roku nowych licencji na wykonywanie na obszarze miasta Zgierza transportu drogowego taksówką.

Obowiązek określenia na dany rok kalendarzowy, nie później niż do 30 listopada roku poprzedniego, liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, nakłada na rady gmin art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Niepodjęcie uchwały w oznaczonym terminie oznacza zachowanie dotychczasowej liczby licencji. Aby stworzyć możliwość wykonywania transportu drogowego taksówką w roku 2010 nowym przedsiębiorcom oraz biorąc pod uwagę cytowany wyżej przepis ustawy o transporcie drogowym, Prezydent Miasta Zgierza przedstawia projekt niniejszej uchwały. Projekt przekazany został do zaopiniowania organizacjom zrzeszającym taksówkarzy oraz organizacjom, których statutowym celem jest ochrona praw konsumenta.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Radny R. Gajda pyta czy projekt uchwały był opiniowany przez korporację taksówkarzy.

Prezydent Miasta J. Sokół mów, że projekt uchwały otrzymał stosowne opinie.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-20, przeciw-0, wstrzym.-1, uchwałę podjęto.


Pkt 5. ppkt k) porządku obrad2009-10-29 11:24

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu.

W związku z licznymi zmianami Statutu Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu oraz potrzebą jego dostosowania do postanowień wynikających z uchwał Rady Miasta Zgierza z dnia 28 maja 2009 r. Dotyczących ograniczenia działalności MZPR poprzez likwidację: poradni medycyny sportowej, poradni reumatologicznej, gabinetu fizjoterapii w Przychodni Rejonowej Nr 4 oraz gabinetu medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 7, a także dotyczących rozszerzenia zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez MZPR poprzez utworzenie w jego strukturze organizacyjnej nowych komórek organizacyjnych: pracowni us, poradni alergologicznej, poradni angiologicznej i poradni nefrologicznej, które to podjęła Rada Miasta Zgierza po zasięgnięciu stosownych opinii, wynikających z art. 43 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, Rada Społeczna MZPR na posiedzeniu w dniu 16 października 2009 r. Uchwaliła Statut w brzmieniu ustalonym w załączniku. Zgodnie z art. 39 § 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Statut MZPR zostaje przedłożony do zatwierdzenia Radzie Miasta Zgierza.

Komisjia Zdrowia i Opieki Społecznej opinia pozytywna

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-19, przeciw-0, wstrzym.-2, uchwałę podjęto.


Pkt 5. ppkt l) porządku obrad2009-10-29 11:26

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów zabudowy mieszkaniowej rejon Łagiewnicka – Wschód.

W związku z uchwała Nr XXXII/291/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 marca 2005 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów zabudowy mieszkaniowej rejon Łagiewnicka – Wschód, po wypełnieniu procedury określonej przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgadnie z art. 20 ust. 1 tejże ustawy, rada gminy uchwala plan miejscowy. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej po uwzględnieniu wniosku Komisja wydała opinię pozytywną.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały.

Prezydent Miasta J. Sokół odniósł się do części uwag zgłoszonych przez Komisję Statutowo-Prawnej, które przyjął jako autopoprawkę.

Mecenas Z. Rożniata odnosi się do pozostałych uwag.

Radna S. Stefanowicz pyta co jest powodem wzrostu liczby wpisanych ulic?

Naczelnik Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji A. Kropp – Nowacka udziela wyjaśnień w temacie.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-15, przeciw-0, wstrzym.-5, uchwałę podjęto.


Pkt 5. ppkt m) porządku obrad2009-10-29 11:37

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Zgierza.

Górne granice stawek podatkowych na 2010 rok wzrosły zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. o 3,5 % w stosunku do roku ubiegłego. Natomiast stawki minimalne przeliczane są zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy – w przypadku, gdy wskaźnik ten jest wyższy niż 5 %. Wysokość stawek minimalnych określa się dla: samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton oraz dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masie całkowita równą lub wyższa niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. W związku ze wzrostem kursu euro ogłoszonym na pierwszy dzień roboczy października 2009 r., który wyniósł 4,2450 zł, a zatem uległ zwiększeniu o 25,52% w stosunku do roku poprzedniego stawki minimalne podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2010 uległy odpowiedniemu przeliczeniu. Projekt uchwały zakłada wzrost stawek w podatku od środków transportowych na terenie miasta Zgierza o 2,5 %.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-15, przeciw-0, wstrzym.-2, uchwałę podjęto.


Pkt 5. ppkt n) porządku obrad2009-10-29 11:39

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Zgierza.

Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół zgłasza autopoprawkę do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały:
KGKiM - opinia pozytywna.
KBiF nie wydała opinii w temacie projektu uchwały.

Uwagi Komisji Statutowo - Prawnej zostały uwzględnione w autopoprawce.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-14, przeciw-3, wstrzym.-3, uchwałę podjęto.


Pkt 5. ppkt o) porządku obrad2009-10-29 11:44

Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru opłaty skarbowej w 2010 roku.

Projekt uchwały określa inkasentów opłaty skarbowej na 2010 rok, jednocześnie zmienia się zapisy dotyczące Banku Spółdzielczego w Zgierzu, który po wygranym przetargu na obsługę budżetu ma obowiązek, na podstawie zawartej umowy, przyjmować wpłaty bez dodatkowego wynagrodzenia.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-,18 przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

 

 


Pkt 5. ppkt p) porządku obrad2009-10-29 11:47

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych.

Komisja Budżetu i Finansów opinia pozytywna.

Komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-14, przeciw-0, wstrzym.-3, uchwałę podjęto.


Pkt 5. ppkt r) porządku obrad2009-10-29 11:48

Podjęcie uchwały w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2010 dla miasta Zgierza.

Zgodnie z art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z póź. zm.) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gmin. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu zawierającego opracowane szczegółowo zadania wynikające z ustawy: - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, -udzielanie rodzinom, w których występują problemu alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, -prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych, -wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, -podejmowani interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. Program uchwalany jest corocznie rzez rade gminy.

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej opinia pozytywna.

Komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-18, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.


Pkt 5. ppkt s) porządku obrad2009-10-29 11:51

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz stowarzyszeniami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przedłożony projekt został opracowany w oparciu o program współpracy przyjęty przez Radę Miasta Zgierza na rok 2009 z uwzględnieniem korekt wynikających z praktyki jego stosowania, uwag zgłoszonych przez organizacje pozarządowe podczas spotkań konsultacyjnych oraz zmian w regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Zgierza.

Komisja Spraw Obywatelskich opinia pozytywna.

Komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-16, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.


Przerwa w obradach2009-10-29 11:53

Przewodniczący RMZ A. Mięsok ogłasza 10 minut przerwy.


Wznowienie obrad2009-10-29 12:18

Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznawia obrady po przerwie.


Pkt 6. porządku obrad2009-10-29 12:19

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok w okresie między sesjami uczestniczył w następujących spotkaniach i uroczystościach:

 • 1 października – uczestniczył w Jubileuszowej Mszy Świętej z okazji obchodów 20–lecia istnienia Parafii p. w. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Zgierzu.
 • 7-8 października – uczestniczył w konferencji „Rewitalizacja historycznych obszarów miejskich, Zgierz 2009”, która odbyła się w ramach projektu „Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza” w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zgierzu.
 • 14 października – uczestniczył w konferencji „Rogóźno – wczoraj, dziś, jutro”, która odbyła się w Urzędzie Miasta Zgierza.
 • 20 października – uczestniczył w posiedzeniu Rady Osiedla Kurak.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok odczytuje pisma jakie wpłynęły na jego ręce.


Pkt 7. porządku obrad2009-10-29 12:21

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza
z działalności w okresie: 12 – 26 października 2009 roku

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 16 października uczestniczyłem w miejskich obchodach święta nauczyciela, które odbyły się w Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi. Podczas uroczystości wręczyłem 14 nauczycielom zgierskich szkół samorządowych i przedszkoli nagrody Prezydenta Miasta Zgierza za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowacze. Na ten cel z budżetu miasta zostało przeznaczone 39 tysięcy 200 złotych.

W dniach 18-22 października brałem udział w uroczystościach z okazji obchodów 70. rocznicy eksterminacji zgierskich Żydów. W tym czasie w Zgierzu gościło kilkunastu potomków zgierskich Żydów, w tym znane w świecie nauki i sztuki osobistości. Pragnę podziękować Towarzystwu Ochrony Kultury Zgierza za współpracę przy organizacji obchodów, które przyczyniły się do wskrzeszenia pamięci o zgierskiej społeczności żydowskiej, która przed II wojną światową stanowiła integralną część struktury naszego miasta.

Podpisana została umowa z wykonawcą na docieplenie części budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Zgierzu. Przetarg na te prace wygrała łódzka firma ”Torbud”, za kwotę 144 tysiące 875 złotych. Termin zakończenia prac to 15 grudnia br.

Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie zimowego utrzymania ulic, placów i chodników oraz alejek parkowych będących w zarządzie Prezydenta Miasta Zgierza w sezonie 2009/2010. Wygrała go spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zgierzu, która podjęła się realizacji zadania za kwotę 837 tysięcy 420 złotych. Zawarcie umowy z wykonawcą planowane jest w dniu 28 października, natomiast termin realizacji „akcji zima” obejmuje okres od 15 listopada 2009 roku do 15 maja 2010 roku.

Ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na użyczenie na okres 3 miesięcy, a następnie wydzierżawienie na okres 5 lat terenów przy ul. Parzęczewskiej 53-65A z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu strzeżonego oraz zlokalizowanej pod wiatą myjni samochodowej. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza w dniu 18 listopada o godz. 12.00.

W drodze przetargu wyłonieni zostali dzierżawcy miejsc handlowych przed cmentarzami przeznaczonymi na sprzedaż kwiatów i akcesoriów związanych ze Świętem Zmarłych. Na ten cel wydzieliliśmy 72 stanowiska. Uzyskany czynsz dzierżawny waha się od 70 zł do 2 tys. 400 zł. Umowy z Urzędem Miasta Zgierza upoważniają do handlu przed cmentarzami w okresie od 27 października do 2 listopada br.

Zgodnie z harmonogramem przebiega realizacja zgierskiego projektu pod nazwą „Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza”. Roboty prowadzone są jednocześnie w czterech miejscach. Jedne budynki są demontowane, inne poddawane konserwacji. Równolegle budowane są fundamenty i przyłącza pod ich montaż w nowych miejscach. Przebieg prac jest monitorowany. Obraz nagrywany przez kamery można oglądać na stronie internetowej www.miastotkaczy.pl.
Tworzenie Parku Kulturowego Miasto Tkaczy jest realizowane przy finansowym wsparciu z tak zwanych funduszy norweskich, z których pozyskaliśmy 5 milionów 324 tysiące zł. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na kwotę 6 milionów 980 tysięcy złotych. 

Trwa przebudowa ul. Bazylijskiej na odcinku od ul. I. Gałczyńskiego do torów PKP. Zakres prac obejmuje położenie nowej nawierzchni, budowę chodników oraz kanalizacji deszczowej z przepompownią wód opadowych. Wody te będą odprowadzane rurociągiem tłocznym i grawitacyjnym do istniejącego kanału deszczowego w rejonie ulicy Parzęczewskiej. Oprócz tego na zapleczu pawilonów handlowych powstanie nowa wewnętrzna ulica o długości 163 metrów, łącząca ul. Bazylijską z ul. I. Gałczyńskiego. Inwestycja rozłożona jest na dwa lata i powinna być zakończona do 15 grudnia 2010 roku. Szacowana wartość przedsięwzięcia to 3 miliony 500 tys. zł.

Trwa budowa dwóch kompleksów sportowych realizowanych w ramach programu rządowo-samorządowego „Moje Boisko – Orlik 2012”. Obiekt przy ul. Leśmiana (w sąsiedztwie Gimnazjum nr 3) zostanie wybudowany za kwotę 1 milion 47 tysięcy złotych. Jego oddanie do użytku planowane jest na 31 października br.
Budowa boiska przy ul. Musierowicza 1/3 (na niezagospodarowanym terenie boiska KS "Włókniarz") została podzielona na dwa etapy. W pierwszym etapie powstanie obiekt naziemny za 1 milion 114 tys. zł. Drugi etap obejmuje budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej. Przetarg na te prace wygrała firma Alfa Trans z Łodzi, która zaproponowała cenę 98 tysięcy 186 złotych. Boisko przy ul. Musierowicza ma być gotowe do 30 listopada br.

W trakcie realizacji jest inwestycja związana z przebudową ulic: P. Bardowskiego i Szarych Szeregów o łącznej długości 574 metry. Oprócz utwardzenia nawierzchni i ułożenia chodników zakres prac obejmuje również odwodnienie obu ulic, budowę urządzeń podczyszczających i wylotu wód opadowych do rzeki Bzury, a także przebudowę sieci elektroenergetycznej. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na 2 miliony 200 tysięcy złotych. Planowany termin zakończenia prac - 31 grudnia 2010 roku.

W omawianym okresie, jako Prezydent Miasta Zgierza wydałem zarządzenia od nr 202/V/2009 z dnia 15 października 2009 r. do nr 205/V/2009 z dnia 26 października 2009 r.

M. Kolenda Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto pyta czy obraz z Domów Tkaczy jest nagrywany czy przekazywany na bieżąco? Pyta czy budynki na ul. Dąbrowskiego 7 i 9 objęty jest również monitoringiem?

Prezydent Miasta J. Sokół mówi, iż obraz jest przekazywany na bieżąco. Odnośnie ul. Dąbrowskiego 7 i 9 odpowiada, że nie.

M. Kolenda Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto mówi, że dobrze by było aby kamera została umieszczona na tej ulicy na czas rozbierania tych budynków.

Prezydent Miasta J. Sokół wyjaśnia, że monitoring ma na celu promocję tego przedsięwzięcia. Dodaje, że uwagi wniesione przez p. M. Kolendę zostaną wzięte pod uwagę.

Radny M. Hiliński pyta czy „Orlik” przy ul. Leśmiana 1 w Zgierzu zostanie oddany do użytku w terminie?

Radny M. Sencerek pyta czy jeśli projekt nie zostanie oddany w terminie to czy Miasto będzie musiało pokryć całkowity koszt?

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej A. Juszczyk udziela wyjaśnień w temacie.

Radny M. Pilarski mówi, iż są obawy do tego, że inwestycja nie zostanie ukończona w terminie.

Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół mówi, że nie ma przesłanek aby ta inwestycja nie została zrealizowana.

Radny R. Gajda mówi, że jeśli jest to wina wykonawcy to ma nadzieję, że została taka klauzura zawarta.

Poseł na Sejm M. Matuszewski uważa, że Miasto musiało zabezpieczyć się taka klauzurą. Dodaje, że przyjrzy się bliżej tą sprawą. Pyta ile firm brało udział w przetargu?

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych L. Dąbski mówi, że we wszystkich takich postępowaniach jest zwierana odpowiednia klauzura. Odnośnie ilości firm biorących udział w przetargu - ul. Leśmiana 1 zgłosiło się 9 firm.

Radny M. Sencerek mówi, że na wczorajszej Komisji Inicjatyw Gospodarczych uzyskał informację, że za każdy dzień zwłoki wykonawca musi ponieść karę w wysokości około 100 zł.

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej A. Juszczyk dodał, że nie mówił na Komisji o odszkodowaniach, które są zawarte w umowie.

Sprawozdanie zostało przyjęte w głosowaniu: za -16, przeciw -0, wstrzym. -4.


Pkt 8. porządku obrad2009-10-29 12:48

Informacja na temat pracy jednostek pomocniczych miasta Zgierza.

Materiał dotyczy informacji na temat pracy oraz wykonania budżetu jednostek pomocniczych miasta Zgierza (Rada Osiedla Rudunki, Przybyłów, Podleśna, Proboszczewice – Lućmierz, Nowe Miasto, Chełmy – Adelmówek, 650- lecia, Krzywie – Chełmy, Piaskowice – Aniołów, Stare Miasto, Kurak).

H. Urbanowski Przewodniczący Zarządu RO Stare Miasto mówi, że temat jednostek pomocniczych w tym roku jest już 2 raz omawiany. Dodaje, że w roku ubiegłym takiej informacji nie było. Następnie odnosi się do uwagi radnego M. Hilińskiego odnośnie niewielkiej frekwencji podczas wyborów do rad osiedli. Zdaniem p. H. Urbanowskiego radni powinni wspierać jednostki pomocnicze w ich pracy. Dodaje, że ważna jest współpraca na co dzień. Mówi o elementach współpracy, które można by było poprawić.

Informacja dotycząca jednostek pomocniczych została przyjęta.


Pkt 9. porządku obrad2009-10-29 12:59

Analiza oświadczeń majątkowych radnych i osób zobowiązanych do ich złożenia Prezydentowi Miasta Zgierza.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok odczytuje informację po przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych radnych.

Sekretarz Miasta W. Gorzak przedstawia informację po przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia Prezydentowi Miasta Zgierza.


Pkt 10. porządku obrad2009-10-29 13:06

Informacja o stanie przygotowań miasta Zgierza do sezonu zimowego 2009/2010.

Gmina Miasto Zgierz posiada przygotowany do zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Zgierza „Program akcji zimowej sezonu 2009/2010” - będzie on zatwierdzony po zakończeniu procedury przetargowej na bezpośredniego Wykonawcę zimowego utrzymania dróg gminnych. Akcja zimowa trwa w okresie od dnia 15 listopada 2009 r. do dnia 31 marca 2010 r. (pozimowe oczyszczanie ulic miejskich planuje się zakończyć do dnia 15 maja 2010 r. ) W czasie trwania akcji zimowej zostanie ograniczone do niezbędnego minimum wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego pod roboty i umieszczanie w nim urządzeń niezwiązanych bezpośrednio z obsługą ruchu drogowego.

Radny M. Hiliński pyta jaki był wynik przetargu?

Radna S. Stefanowicz pyta co było powodem unieważnienia 1 przetargu? Pyta o kwoty jakie oferowały firmy.

Naczelnik Biura Zamówień Publicznych L. Dąbski udziela szczegółowych wyjaśnień w temacie.

Wiceprzewodniczący K. Karasiński pyta czy w tej akcji zima jest uwzględniony punkt odnośnie wywożenia zalegającego śniegu?

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej A. Juszczyk odpowiada, że tak.

Radny R. Gajda odnosi się do daty rozpoczęcia akcji zima. Pyta co w momencie kiedy śnieg spadnie wcześniej?

Prezydent Miasta J. Sokół mówi, że będzie to zadanie realizowane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.


Pkt 11. porządku obrad2009-10-29 13:17

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolnych 2008/2009, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.

Brak dyskusji w temacie.


Pkt 12. porządku obrad2009-10-29 13:18

Informacja Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie realizacji uchwały Nr XXXVII/332/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 czerwca 2009 r. zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/344/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu: "Budowa zgierskiego odcinka Łódzkiego Tramwaju Regionalnego" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

W uchwale Nr XXXVII/332/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. RMZ upoważniła prezydenta Miasta Zgierza do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 dla projektu pn. „Budowa zgierskiego odcinka łódzkiego Tramwaju Regionalnego”. W zmienionej w dniu 27 sierpnia 2009 r. Uchwale Nr XXXVIII/344/09 RMZ zapewniła środki na realizację projektu w wysokości 16105537,42 zł. W odpowiedzi na Konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa łódzkiego dla naboru nr 1 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.4. Miejski transport publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Prezydenta Miasta Zgierza złożył wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w dniu 18 maja 2009 r. Do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. W ramach działania RPO WŁ na lata 2007- 2013 przewidziano wkład ze środków unijnych w wysokości 4830628,00 Euro, co stanowiło w miesiącu maju (kurs Euro) kwotę 21322391,99 zł. Zgodnie z zasadami wyboru projektów w trybie konkursu zamkniętego w ramach RPO WŁ na lata 2007- 2013 oraz zgodnie z Regulaminem konkursu... beneficjent, którego projekt z powodu ograniczonej wysokości środków przewidzianych w ramach konkursu, nie może uzyskać dofinansowania we wnioskowanej kwocie, po uprzednim wyrażeniu zgody, może uzyskać dofinansowanie w wysokości mniejszej przy zachowaniu niezmienionego zakresu rzeczowego projektu.

W październiku br. Prezydent Miasta Zgierza otrzymał pismo z propozycją od Zarządu Województwa łódzkiego obniżenia poziomu dofinansowania wniosku złożonego przez GMZ z 85% do 37%, czyli z kwoty 32044408,76 zł do kwoty 18318465,97 zł. Realizacja przedsięwzięcia jest ważnym elementem rozwoju transportu w województwie łódzkim. Stanowić miałaby nie tylko o rozwoju transportu w samym mieście Zgierzu, ale także byłaby kolejnym odcinkiem Łódzkiego tramwaju regionalnego. Dlatego po otrzymaniu ww. Informacji Prezydent podjął działania w celu pozyskania brakujących środków w budżecie miasta tj. Kwoty 13725942,79 zł z innych źródeł dofinansowania. W wyniku ograniczonego przez Urząd Marszałkowski terminu do podjęcia decyzji przez prezydenta Miasta Zgierza znalezienie konkretnego pewnego dofinansowania było niemożliwe. W chwili obecnej koszt projektu wynosi 49202600,00 zł przyznane dofinansowanie z EFRR – 18 318465,97 zł z budżetu miasta Zgierza musiałaby pochodzić kwota 30884134,03 zł. Przy obecnym projekcie budżetu na rok 2010 zadłużenie miasta dochodzi do poziomu 60%. W związku z powyższym przystąpienie do realizacji projektu narazi miasto na przekroczenie dopuszczalnego poziomu zadłużenia miasta.


Pkt 12. porządku obrad2009-10-29 13:27

Informacja Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie realizacji uchwały Nr XXXVII/332/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 czerwca 2009 r. zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/344/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu: "Budowa zgierskiego odcinka Łódzkiego Tramwaju Regionalnego" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - cd.

Wiceprzewodniczący K. Karasiński proponuje aby przyjrzeć się jeszcze temu zagadnieniu i przeanalizować ponownie wydatki na realizacje tej inwestycji. Dodaje, że może okazać się, iż będzie jeszcze stać Miasto na jej realizację.

Radny Z. Sobczak mówi, że podstawą rozwoju miasta Zgierza jest dobra komunikacja z Łodzią. Przychyla się do głosu Wiceprzewodniczącego.

Radny G. Maciński mówi, że komunikacja z Łodzią jest ważna tylko, że trzeba się zastanowić nad tym skąd wziąć 15 mln na realizację tego projektu.

Radny J. Barylak stwierdza, że z punktu widzenia Komisji Budżetu i Finansów powinien powiedzieć, iż Miasta nie stać na ten projekt jednakże z punktu widzenia mieszkańców oczekiwania dobrej komunikacji są ogromne. Prosi aby Prezydent przeanalizował możliwości finansowania projektu.

Radny R. Gajda mówi, iż w opracowaniu jest informacja o zagrożeniach brak jest informacji o skutkach. Pyta jakie są przyczyny, że Miasto otrzymało mniejsze dofinansowanie niż zakładało?

Radny Z. Zapart mówi, iż jest to najlepszy moment aby złożyć poprzez radnych Sejmiku Wojewódzkiego stosowną interpelację do Marszałka Województwa.

M. Kolenda Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto mówi, iż warto się zastanowić czy nie udałoby się wykonać tą inwestycję we własnym zakresie „małymi kroczkami”.

A. Łaszczewski Przewodniczący Zarządu RO Nowe Miasto mówi, iż można by było wyremontować tor od Helenówka do ul. Łąkowej.

Radny M. Pilarski popiera propozycję radnego Z. Zaparta.

Radny Z. Sobczak mówi, iż dobrze by było aby Rada sprecyzowała w tym temacie wniosek do Prezydenta.

Zastępca Prezydenta S. Łodwig przybliża realia powstania projektu. Przedstawia różne czynniki wpływające na obniżenie ewentualnego wkładu własnego. Dodaje, że na ta chwilę Miasto musi mieć zabezpieczoną kwotę 30 mln zł. w budżecie.

Radny R. Gajda apeluje o zastanowienie się nad zabezpieczeniem środków w budżecie Miasta Zgierza na wyremontowanie jednego toru w części od Helenówka do ul. Łąkowej.

Radny Z. Zapart proponuje aby przeanalizować zadłużenie Miasta w kontekście spłacanych kredytów np. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i wystąpić o zrestrukturyzowanie zadłużenia miasta z motywacja przedłużenia i odłożenia długu. Zdaniem radnego nie można zrezygnować z 18 mln zł. przeznaczonych na ten cel.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok w związku z brakiem dyskusji zamknął omawianie punktu 12.


Pkt 13. porządku obrad2009-10-29 14:08

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Prezydent Miasta J. Sokół udziela odpowiedzi na zapytania radnych.


Pkt 15. porządku obrad2009-10-29 14:24

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamyka XLI sesję Rady Miasta Zgierza.


 Wyswietlono: 0 do 38 wiadomosci z  38 Drukuj