Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE

Rozwiń wszystkie wątki relacji!
Zaproszenie na XLIV sesję Rady Miasta Zgierza2010-01-28 8:46

28 stycznia 2010 r., godz. 9.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16


Pkt 1. porządku obrad2010-01-28 9:01

Otwarcie sesji.


Pkt 2. porządku obrad2010-01-28 9:07

Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.


Pkt 3. porządku obrad2010-01-28 9:08

Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.


Pkt 4. porządku obrad2010-01-28 9:38

Zapytania mieszkańców.


Przerwa w obradach2010-01-28 9:58

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza A. Mięsok ogłasza 10 minut przerwy.


Po przerwie2010-01-28 10:26

Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznawia obrady po przerwie.


Pkt 5. ppkt a) porządku obrad2010-01-28 10:28

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2010 r.


Pkt 5. ppkt a) porządku obrad2010-01-28 10:39

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2010 r. - cd.


Pkt 5. ppkt a) porządku obrad2010-01-28 10:56

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2010 r. - cd.


Przerwa w obradach2010-01-28 11:20

Przewodniczący RMZ A. Mięsok w związku ze zgłoszonymi wnioskami ogłasza 15 minut przerwy.


Po przerwie2010-01-28 11:58

Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznawia obrady po przerwie.


Pkt 5. ppkt a) porządku obrad2010-01-28 12:39

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2010 r. - cd.


Przerwa w obradach2010-01-28 12:45

Przewodniczący RMZ A. Mięsok w związku ze zgłoszonym wnioskiem ogłasza 15 minut przerwy.


Po przerwie2010-01-28 13:06

Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznawia obrady po przerwie.


Pkt 5. ppkt a) porządku obrad2010-01-28 13:06

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2010 r. - cd.


Pkt 5. ppkt b) porządku obrad2010-01-28 13:17

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do Rady Osiedla Piaskowice-Aniołów w Zgierzu


Pkt 5. ppkt c) porządku obrad2010-01-28 13:18

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/383/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Zgierza i jej organów oraz jednostkach pomocniczych miasta Zgierza.


Pkt 5. ppkt d) porządku obrad2010-01-28 13:20

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/437/06 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej położonych w obrębie ulic: Piątkowskiej, Bocznej i Ciosnowskiej, zmienionej uchwałą Nr XVI/135/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 19 grudnia 2007 r.


Pkt 5. ppkt e) porządku obrad2010-01-28 13:23

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 5136 E- ulica Wiosny Ludów w Zgierzu.


Pkt 5. ppkt f) porządku obrad2010-01-28 13:37

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/118/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie miasta Zgierza.


Pkt 5. ppkt g) porządku obrad2010-01-28 13:40

Projekt uchwały w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Zgierzu.


Pkt 5. ppkt h) porządku obrad2010-01-28 13:42

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.


Pkt 6. porządku obrad2010-01-28 13:49

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.


Pkt 7. porządku obrad2010-01-28 14:03

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.


Pkt 7. porządku obrad2010-01-28 14:04

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza cd.


Pkt 8. porządku obrad2010-01-28 14:13

Sprawozdania z prac komisji Rady Miasta Zgierza za II półrocze 2009 r.


Pkt 9. porządku obrad2010-01-28 14:15

Informacja o stanie przygotowań do realizacji inwestycji miejskich w 2010 roku.


Pkt 10. porządku obrad2010-01-28 14:38

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.


Pkt 11. porządku obrad2010-01-28 14:48

Zapytania i wolne wnioski.


Pkt 12. porządku obrad2010-01-28 15:12

Zamknięcie obrad sesji.


 Wyswietlono: 0 do 31 wiadomosci z  31