Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-01-28 8:46
Zaproszenie na XLIV sesję Rady Miasta Zgierza

28 stycznia 2010 r., godz. 9.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.

 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

 4. Zapytania mieszkańców.

 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2010 r.,

  b) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do Rady Osiedla Piaskowice – Aniołów w Zgierzu,

  c) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/383/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Zgierza i jej organów oraz jednostkach pomocniczych miasta Zgierza,

  d) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/437/06 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej położonych w obrębie ulic: Piątkowskiej, Bocznej i Ciosnowskiej, zmienionej uchwałą Nr XVI/135/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 19 grudnia 2007 r.,

  e) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 5136 E- ulica Wiosny Ludów w Zgierzu,

  f) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/118/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie miasta Zgierza,

  g) Projekt uchwały w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Zgierzu,

  h) Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, usytuowanych na terenie Gminy Miasto Zgierz.

 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.

 8. Sprawozdania z prac komisji Rady Miasta Zgierza za II półrocze 2009 r.

 9. Informacja o stanie przygotowań do realizacji inwestycji miejskich w 2010 roku.

 10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

 11. Zapytania i wolne wnioski.

 12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Zgierza
Andrzej Wojciech Mięsok

Drukuj
[ Powrót ]