Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-01-28 10:39
Pkt 5. ppkt a) porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2010 r. - cd.

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza A. Mięsok przedstawia opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, która jest pozytywna.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów J. Barylak informuje, iż opinia zbiorcza do projektu budżetu jest pozytywna.

Przewodniczący Komisji Statutowo – Prawnej J. Nastalczyk zgłasza uwagi do projektu budżetu.

Radny M. Pilarski prosi o wyjaśnienie otrzymanej w dniu dzisiejszym zmiany do autopoprawki.

Skarbnik Miasta Zgierza D. Kubiak udziela wyjaśnień. Mówi, iż w przedstawionym dokumencie nie zmieniają się kwoty tylko zmieniają się kolumny.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Wałęsiński w imieniu Klubu Radnych Zgierski Samorząd wnioskuje o zmiany w działach: 750, 754, 900. Prosi aby część środków z utrzymania ITZ, gospodarki komunalnej przeszły na drogi publiczne i gminne.

Radny R. Gajda prosi o omówienie kolejnych punktów autopoprawki z dnia 18 stycznia 2010 r.

Skarbnik Miasta D. Kubiak omawia poszczególne punkty zawarte w powyższej autopoprawce.

Drukuj
[ Powrót ]