Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-01-28 13:20
Pkt 5. ppkt d) porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/437/06 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej położonych w obrębie ulic: Piątkowskiej, Bocznej i Ciosnowskiej, zmienionej uchwałą Nr XVI/135/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 19 grudnia 2007 r.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.


Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-16, przeciw-0, wstrzym.-2, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]