Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-01-28 13:23
Pkt 5. ppkt e) porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 5136 E- ulica Wiosny Ludów w Zgierzu.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

K. Wężyk Przewodniczący Zarządu RO 650-lecia pyta jaki jest koszt budowy drogi?

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej A. Juszczyk mówi, iż przewidywany koszt remontu ulicy Wiosny Ludów wynosi 1 700 000 zł. z czego udział Miasta to 700 tys. zł.

Wiceprzewodniczący K. Karasiński czy po ogłoszeniu przetargu jeśli okaże się, ze kwota będzie niższa to czy koszty będą uwzględnione proporcjonalnie?

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej A. Juszczyk odpowiedział, że tak.

Mecenas Z. Rożniata nie zgadza się do uwag zgłoszonych przez Przewodniczącego Komisji Statutowo-Prawnej.

Radny M. Hiliński pyta, czy ta ulica zostanie poszerzona?

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej A. Juszczyk wyjaśnia, że w rozmowach ze Starostą z naszej strony padały sugestie poszerzania tej drogi o 1 m. ale Starosta stoi na stanowisku, że remont odbędzie się przy obecnej szerokości drogi.

Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół wycofał przyjęcie autopoprawki.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-15, przeciw-0, wstrzym.-3, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]