Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-01-28 13:42
Pkt 5. ppkt h) porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

M. Kolenda Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto pyta, czy wnioskodawca projektu uchwały wykonał analizę finansową skutków podjęcia tej uchwały? czy zakres prac nie jest zbyt duży? czy osoba, która spełni wszystkie warunki to dotację otrzyma uznaniowo?

Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół mówi, że za każdym razem decyzje podejmować będzie Rada. Dodaje, że na tą chwilę brak jest zgłoszeń. Odnośnie trzeciego pytania odpowiada, że uznaniowo przy udziale Rady.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-20, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]