Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE

Zwiń wszystkie wątki relacji!
Zaproszenie na XLIV sesję Rady Miasta Zgierza2010-01-28 8:46

28 stycznia 2010 r., godz. 9.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.

 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

 4. Zapytania mieszkańców.

 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2010 r.,

  b) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do Rady Osiedla Piaskowice – Aniołów w Zgierzu,

  c) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/383/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Zgierza i jej organów oraz jednostkach pomocniczych miasta Zgierza,

  d) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/437/06 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej położonych w obrębie ulic: Piątkowskiej, Bocznej i Ciosnowskiej, zmienionej uchwałą Nr XVI/135/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 19 grudnia 2007 r.,

  e) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 5136 E- ulica Wiosny Ludów w Zgierzu,

  f) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/118/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie miasta Zgierza,

  g) Projekt uchwały w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Zgierzu,

  h) Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, usytuowanych na terenie Gminy Miasto Zgierz.

 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.

 8. Sprawozdania z prac komisji Rady Miasta Zgierza za II półrocze 2009 r.

 9. Informacja o stanie przygotowań do realizacji inwestycji miejskich w 2010 roku.

 10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

 11. Zapytania i wolne wnioski.

 12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Zgierza
Andrzej Wojciech Mięsok


Pkt 1. porządku obrad2010-01-28 9:01

Otwarcie sesji.

Przewodniczący RMZ A, Mięsok na podstawie listy obecności stwierdza quorum, otwiera XLIV sesję RMZ. Wita serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję, państwa radnych, panów prezydentów, pracowników Urzędu Miasta, przewodniczących rad osiedli oraz mieszkańców miasta.


Pkt 2. porządku obrad2010-01-28 9:07

Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.

Protokół z XLIII sesji RMZ został przyjęty w Głosowaniu: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 3.


Pkt 3. porządku obrad2010-01-28 9:08

Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Radny R. Gajda pyta, czy jest plan kolejności odśnieżania dróg? Składa interpelacje w sprawie: umów zawartych z firmą Remus Polska, prosi o udostępnienie wszelkich umów zawartych z tą firmą oraz kopie faktur z 2008-2009. Prosi o informacje na temat zużycia energii w 2009 r.

Radny M. Pilarski pyta, czy istnieje możliwość wywiezienia zalegającego śniegu z miasta?

Radny M. Hiliński porusza temat ceremonii pogrzebowych na cmentarzu komunalnym. Mówi, iż ceremonie nie powinny odbywać się bez nagłośnienia. Prosi o zwrócenie się do spółki o ewentualne rozpatrzenie możliwości zakupu takiego sprzętu. Porusza temat utylizacji śmieci na ul. Wiosny Ludów.

Radna B. Palmowska pyta, czy jest możliwość aby zwrócić uwagę spółce, która obsługuje linię tramwajową nr 16, iż tramwaj jest nieogrzewany.

Radna S. Stefanowicz pyta o sygnalizację świetlna na ul. Piłsudskiego i 1 Maja.

Przewodniczący Zarządu Rady Osiedla Kurak B. Stożek dziękuje za sprawne usunięcie awarii w jednym z mieszkań na osiedlu.

M. Kolenda Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto mówi odnośnie projektu regulaminu czystości, iż są problemy aby go otworzyć ze strony internetowej. Prosi aby na etapie projektowym skonsultować budowę drogi ul. Żytniej i Zbożowej. Następnie porusza temat odśnieżania ulic.

K. Wężyk Przewodniczący Zarządu RO 650-lecia w imieniu mieszkańców dziękuje za zrealizowanie części wniosków. Prosi o udostępnienie dokumentacji sporządzonej przez firmę zewnętrzną, w sprawie reorganizacji i częstotliwości funkcjonowania MUK na terenie miasta Zgierza. Prosi o zamontowanie wiaty przystankowej mieszczącej się przy ul. Parzęczewskiej za Kościołem Matki Bożej Różańcowej dla autobusu linii nr 1. Pyta czy w godzinach nocnych 22.00 – 6.00 na terenie miasta Zgierza mogą dyżurować dwie apteki w różnych miejscach miasta Zgierza.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zgierza J. Komorowski prosi o uczczenie chwilą ciszy rocznice wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.

Przewodniczący Rady A. Mięsok przychyla się do prośby.

Radna B. Palmowska pyta, o bezdomnych w czasie zimy.

Radny M. Sencerek mówi, iż autopoprawka do budżetu miasta Zgierza na 2010 r. została rozdana zbyt późno i radni nie mieli okazji się z nią zapoznać.


Pkt 4. porządku obrad2010-01-28 9:38

Zapytania mieszkańców.

Mieszkanka Zgierza Z. Niechciał pyta, co będzie miało miasto z pozyskania udziałów Energetyki Boruta?

Mieszkaniec Zgierza J. Badyna mówi, że w budżecie na 2010 r. nie znalazła się żadna pozycja związana z osiedlem Proboszczewice. Następnie pyta o „Orliki”. Zgłasza uwagi do projektu budżetu miasta Zgierza.

Mieszkaniec Zgierza J. Ogrodowczyk porusza temat utrzymania porządku i czystości w mieście.

Mieszkaniec Zgierza K. Hulewicz pyta czy jest możliwość nagrywania sesji RMZ przez telewizję lokalną?

Mieszkaniec Zgierza T. Iwaniuk prosi o odśnieżenie parkingu przy cmentarzu oraz terenu wokół Kościoła św. Katarzyny w Zgierzu.

Mieszkanka Zgierza Z. Niechciał pyta Przewodniczącego Rady Osiedla Proboszczewice – Lućmierz J. Ogrodowczyka, jakie były nadużycia podczas budowy oczyszczalni ścieków?

Mieszkaniec Zgierza P. Wawrzyńczak pyta czy UMZ jest przygotowany do nowych postanowień dotyczących ewidencji gruntów?


Przerwa w obradach2010-01-28 9:58

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza A. Mięsok ogłasza 10 minut przerwy.


Po przerwie2010-01-28 10:26

Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznawia obrady po przerwie.


Pkt 5. ppkt a) porządku obrad2010-01-28 10:28

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2010 r.

Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół przedstawia projekt budżetu miasta Zgierza na rok 2010 po autopoprawkach. Budżet utworzony jest w myśl nowej ustawy o finansach publicznych. Prezydent omawia ważniejsze pozycje zawarte w projekcie.

Szczegóły związane z projektem budżetu zamieszczone są na stronie internetowej www.umz.zgierz.pl w zakładce „finanse i majątek”.


Pkt 5. ppkt a) porządku obrad2010-01-28 10:39

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2010 r. - cd.

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza A. Mięsok przedstawia opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, która jest pozytywna.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów J. Barylak informuje, iż opinia zbiorcza do projektu budżetu jest pozytywna.

Przewodniczący Komisji Statutowo – Prawnej J. Nastalczyk zgłasza uwagi do projektu budżetu.

Radny M. Pilarski prosi o wyjaśnienie otrzymanej w dniu dzisiejszym zmiany do autopoprawki.

Skarbnik Miasta Zgierza D. Kubiak udziela wyjaśnień. Mówi, iż w przedstawionym dokumencie nie zmieniają się kwoty tylko zmieniają się kolumny.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Wałęsiński w imieniu Klubu Radnych Zgierski Samorząd wnioskuje o zmiany w działach: 750, 754, 900. Prosi aby część środków z utrzymania ITZ, gospodarki komunalnej przeszły na drogi publiczne i gminne.

Radny R. Gajda prosi o omówienie kolejnych punktów autopoprawki z dnia 18 stycznia 2010 r.

Skarbnik Miasta D. Kubiak omawia poszczególne punkty zawarte w powyższej autopoprawce.


Pkt 5. ppkt a) porządku obrad2010-01-28 10:56

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2010 r. - cd.

Radny M. Pilarski mówi, iż po tylu poprawkach można byłoby przygotować jednolity tekst projektu budżetu miasta Zgierza. Pyta o zmianę załącznika nr 1 – inwestycja ul. Żytniej.

Skarbnik miasta D. Kubiak udziela wyjaśnień.

Radny M. Forfecki zgłasza wniosek o zmianę z ul. Pomorskiej na ulicę Wojciecha i Juliusza Kossaków oraz zmianę z ul. Kocidłowskiej na ul. Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej.

M. Kolenda Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto pyta o środki przeznaczone na „Orliki”, czy są to dodatkowe kwoty?

Skarbnik Miasta D. Kubiak mówi, że kwota jaka była zapisana w budżecie 2009 r. na budowę „Orlików” nie została wydana dlatego też została przeniesiona jako środki nie wygasające na 2010 r.


Przerwa w obradach2010-01-28 11:20

Przewodniczący RMZ A. Mięsok w związku ze zgłoszonymi wnioskami ogłasza 15 minut przerwy.


Po przerwie2010-01-28 11:58

Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznawia obrady po przerwie.


Pkt 5. ppkt a) porządku obrad2010-01-28 12:39

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2010 r. - cd.

Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół przyjmuje część wniosków złożonych radnych. Negatywnie ustosunkowuje się do wniosku radnego M. Forfeckiego.

Wiceprzewodniczący Rady K. Karasiński mówi, iż Rada powinna przedyskutować temat funkcjonowania i struktury ITZ.

Radny M. Forfecki prosi o pisemne uzasadnienie odrzucenia jego wniosku.

Radny M. Hiliński mówi, iż jako Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest nie zadowolony z kwot przeznaczonych w budżecie na remonty. Porusza kwestie braku izby wytrzeźwień w Zgierzu. Mówi, iż Prezydent powinien wyjść z inicjatywą do Starosty Zgierskiego celem jej utworzenia.

Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół odnośnie izby wytrzeźwień mówi, iż takie rozmowy będą prowadzone i o wynikach rada zostanie poinformowana.

Rada A. Grzelak – Makowczyńska wyraża opinię, iż nie stać nas na zakup auta używanego do którego będzie trzeba dokładać.

Radna B. Świątczak mówi, iż przewóz osób po spożyciu alkoholu jest zadaniem Straży Miejskiej.

Wiceprzewodniczący rady J. Komorowski przedstawia stanowisko Klubu Radnych Lewica. Mówi, iż budżet powinien być przyjęty w obecnym kształcie po to aby nie zakłócić realizacji podjętych inwestycji oraz pozyskiwanych środków z UE. Dodaje, że Klubu Radnych Lewica będzie głosował za przyjęcie proponowanego budżetu.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Wałęsiński przedstawia stanowisko Klubu Radnych Zgierski Samorząd. Mówi, iż budżet uchwala się dla miasta i jego mieszkańców. Stwierdza, że nie można stworzyć budżetu, który wszystkich zadowoli. Informuje, że nie ma dyscypliny w głosowaniu ale projekt budżetu uzyskuje pozytywna opinię Klubu.

Wiceprzewodniczący Rady K. Karasiński przedstawia stanowisko Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Mówi, iż jest to budżet pasywny, co wynika z kryzysu, który również nie ominął naszego miasta. Informuje, że nie ma dyscypliny w głosowaniu.

Radny R. Gajda przedstawia stanowisku Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Mówi, iż przyjmując budżet w takim kształcie jesteśmy na bardzo dobrej drodze do tego aby stać się miastem, w którym nic się nie dzieje i które na nic nie stać. Podkreśla, iż budżet miasta powinien być prowadzony żelazną ręką. Przedstawia uwagi do niektórych zapisów budżetu. Dodaje, iż część z zaplanowanych wydatków można by było przesunąć na bardziej istotne zadania. Zgłasza wniosek aby część środków związanych z wydatkami zdjąć i przenieść do rezerwy.


Przerwa w obradach2010-01-28 12:45

Przewodniczący RMZ A. Mięsok w związku ze zgłoszonym wnioskiem ogłasza 15 minut przerwy.


Po przerwie2010-01-28 13:06

Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznawia obrady po przerwie.


Pkt 5. ppkt a) porządku obrad2010-01-28 13:06

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2010 r. - cd.

Skarbnik Miasta D. Kubiak wyjaśnia różnicę dotyczącą 1 mln zł. w planie na rok 2010 w porównaniu z rokiem 2009. Jest to kwota dotycząca utrzymania całej administracji. Dodaje, że pozostaje niewielka kwota.

Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół mówi, iż nie przyjmuje wniosku radnego R. Gajdy.

Radny R. Gajda podtrzymuje swój wniosek.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Wałęsiński w imieniu Klubu Radnych Zgierski Samorząd wycofuje wniosek dotyczący przeniesienia 100 tys. zł., które były zapisane na schronisko.

Przewodniczący Rady A. Mięsok poddaje pod głosowania wnioski radnych M. Forfeckiego oraz R. Gajdy. Wnioski upadły.

Przewodniczący Rady A. Mięsok poddaje pod głosowania projekt budżetu miasta Zgierza na rok 2010. Głosowano: za – 14, przeciw – 6, wstrzym. - 3.
Budżet miasta Zgierza na rok 2010 został przyjęty.


Pkt 5. ppkt b) porządku obrad2010-01-28 13:17

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do Rady Osiedla Piaskowice-Aniołów w Zgierzu

Projekt uchwały omawia Przewodniczący Komisji Statutowo - Prawnej J. Nastalczyk.

Przewodniczący w związku z brakiem dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-22, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.


Pkt 5. ppkt c) porządku obrad2010-01-28 13:18

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/383/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Zgierza i jej organów oraz jednostkach pomocniczych miasta Zgierza.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-20, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.


Pkt 5. ppkt d) porządku obrad2010-01-28 13:20

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/437/06 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej położonych w obrębie ulic: Piątkowskiej, Bocznej i Ciosnowskiej, zmienionej uchwałą Nr XVI/135/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 19 grudnia 2007 r.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.


Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-16, przeciw-0, wstrzym.-2, uchwałę podjęto.


Pkt 5. ppkt e) porządku obrad2010-01-28 13:23

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 5136 E- ulica Wiosny Ludów w Zgierzu.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

K. Wężyk Przewodniczący Zarządu RO 650-lecia pyta jaki jest koszt budowy drogi?

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej A. Juszczyk mówi, iż przewidywany koszt remontu ulicy Wiosny Ludów wynosi 1 700 000 zł. z czego udział Miasta to 700 tys. zł.

Wiceprzewodniczący K. Karasiński czy po ogłoszeniu przetargu jeśli okaże się, ze kwota będzie niższa to czy koszty będą uwzględnione proporcjonalnie?

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej A. Juszczyk odpowiedział, że tak.

Mecenas Z. Rożniata nie zgadza się do uwag zgłoszonych przez Przewodniczącego Komisji Statutowo-Prawnej.

Radny M. Hiliński pyta, czy ta ulica zostanie poszerzona?

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej A. Juszczyk wyjaśnia, że w rozmowach ze Starostą z naszej strony padały sugestie poszerzania tej drogi o 1 m. ale Starosta stoi na stanowisku, że remont odbędzie się przy obecnej szerokości drogi.

Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół wycofał przyjęcie autopoprawki.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-15, przeciw-0, wstrzym.-3, uchwałę podjęto.


Pkt 5. ppkt f) porządku obrad2010-01-28 13:37

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/118/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie miasta Zgierza.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Wiceprzewodniczący Rady J. Komorowski mówi, iż w związku z tym, że wycofała się Spółka z pobierania opłat dobrze by było aby zamieścić odpowiednią informację.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-20, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.


Pkt 5. ppkt g) porządku obrad2010-01-28 13:40

Projekt uchwały w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Zgierzu.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Sekretarz Miasta W. Gorzak zgłasza autopoprawkę do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-18, przeciw-0, wstrzym.-1, uchwałę podjęto.


Pkt 5. ppkt h) porządku obrad2010-01-28 13:42

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

M. Kolenda Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto pyta, czy wnioskodawca projektu uchwały wykonał analizę finansową skutków podjęcia tej uchwały? czy zakres prac nie jest zbyt duży? czy osoba, która spełni wszystkie warunki to dotację otrzyma uznaniowo?

Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół mówi, że za każdym razem decyzje podejmować będzie Rada. Dodaje, że na tą chwilę brak jest zgłoszeń. Odnośnie trzeciego pytania odpowiada, że uznaniowo przy udziale Rady.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-20, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.


Pkt 6. porządku obrad2010-01-28 13:49

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok w okresie między sesjami uczestniczył w następujących spotkaniach i uroczystościach:

 •  7 stycznia – brał udział w spotkaniu Noworocznym w Urzędzie Stanu Cywilnego,
 • 12 stycznia – uczestniczył w konferencji prasowej z okazji nadania orderu Brata Alberta.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok odczytuje pisma jakie wpłynęły na jego ręce między sesjami.

H. Urbanowski Przewodniczący Zarządu RO Stare Miasto pyta, czy zostały podjęte działania mające na celu zmianę kodeksu etyki radnych?

Przewodniczący RMZ A. Miesok mówi, iż został poruszony temat zmiany kodeksu jednakże na tą chwilę brak jest postanowień w tym temacie.


Pkt 7. porządku obrad2010-01-28 14:03

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z działalności w okresie: 25 grudnia 2009 roku - 24 stycznia 2010 roku

Urząd Miasta Zgierza został odznaczony Medalem Świętego Brata Alberta za niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym. Kapituła Medalu doceniła zaangażowanie władz miasta w wydarzenia związane z działalnością osób niepełnosprawnych i tworzenie ośrodków dla nich.
Medal św. Brata Alberta został ustanowiony w 1997 roku. Dotychczas otrzymało go około 50 osób, między innymi: kard. Franciszek Macharski, prof. Zbigniew Brzeziński, Jerzy Buzek, Anna Dymna, Robert Korzeniowski czy Otylia Jędrzejczak. Zgierz jest trzecim miastem w Polsce - po Toruniu i Libiążu – uhonorowanym tym zaszczytnym wyróżnieniem.

 • W dniu 6 stycznia wspólnie z prezydentem Łodzi Jerzym Kropiwnickim i prezydentem Pabianic Zbigniewem Dychto wziąłem udział w obchodach święta Trzech Króli. Wcielając się w role mędrców ze Wschodu – Kacpra, Baltazara i Melchiora przemieściliśmy się bryczką spod siedziby łódzkiego magistratu do szopki przy katedrze. Na ręce arcybiskupa Władysława Ziółka przekazaliśmy dary – mirrę, kadzidło i symboliczną sztabkę złota. Tradycja składania darów przez prezydentów została zapoczątkowania w 2004 roku. Za każdym razem fundatorem darów jest inne miasto. W tym roku były to Pabianice.

 

 • W dniu 7 stycznia odwiedziłem w domu pierwszego zgierzanina urodzonego w roku 2010. Jest nim Wiktor Bielecki – syn Moniki i Tomasza, który przyszedł na świat w szpitalu wojewódzkim 2 stycznia o godz. 16.55. W imieniu władz Zgierza przekazałem rodzicom gratulacje, wręczyłem kwiaty i wyprawkę dla dziecka.


Jako Prezydent Miasta Zgierza aktywnie włączyłem się w zbiórkę pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z przekazanych przeze mnie czterech przedmiotów na aukcję internetową WOŚP uzyskano kwotę 1.763,50 złotych. Oprócz tego zbierałem pieniądze do puszki na terenie wojewódzkiego szpitala specjalistycznego i na ulicach miasta. Podczas finałowego koncertu wylicytowałem za 400 złotych symboliczną kotwicę żeglarską.

W związku z utrzymującymi się siarczystymi mrozami podjąłem decyzję o ustawieniu w Zgierzu koksowników, przy których mogą ogrzać się mieszkańcy. Koksowniki stanęły na ośmiu najczęściej uczęszczanych przystankach komunikacji miejskiej: przy ul. Długiej i na osiedlu 650-lecia. Ogień w koksownikach jest utrzymywany przez całą dobę. Ostatni raz koksowniki były wykorzystywane w Zgierzu zimą 2006 roku.

Rozstrzygnięty został przetarg na remont poczekalni w Poradni dla Dzieci w Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24a. Wygrała go firma Usługi Remontowo-Budowlane Rafał Włodarczyk ze Zgierza, która przedstawiła najtańszą ofertę podejmując się realizacji zadania za kwotę 39 tysięcy 400 złotych. Zgodnie z umową inwestycja ma być zakończona do 30 kwietnia 2010 roku.
Z powodu braku ofert nierozstrzygnięty został przetarg na użyczenie na okres 3 miesięcy, a następnie wydzierżawienie na okres 5 lat terenów przy ul. Parzęczewskiej 53-65A z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu strzeżonego oraz zlokalizowanej pod wiatą myjni samochodowej. Przetarg zostanie ponownie ogłoszony w lutym 2010 roku.
Jeszcze w styczniu planujemy ogłoszenie dwóch przetargów, jeden dotyczy budowy wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12, drugi - zapewnienia opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Zgierza.

Zgodnie z harmonogramem przebiega realizacja zgierskiego projektu pod nazwą „Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza”. Dwa z czterech Domów Tkaczy uwzględnionych w projekcie zostały już odtworzone. Obecnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz tych obiektów. W grudniu został ogłoszony przetarg na kolejny etap prac polegających na modernizacji ulic Narutowicza i Rembowskiego. Ich zakres obejmuje odtworzenie historycznego bruku na jezdni, ułożenie nowych granitowych chodników i krawężników oraz budowę ścieżek rowerowych. Na przetarg zgłosiło się trzech oferentów. Ich oferty są obecnie badane pod względem formalnym i merytorycznym.
Tworzenie Parku Kulturowego Miasto Tkaczy jest realizowane przy finansowym wsparciu z tak zwanych funduszy norweskich, z których pozyskaliśmy 5 milionów 324 tysiące zł. Za zakończone w listopadzie prace otrzymaliśmy refundację kosztów w błyskawicznym tempie (3,5 tygodnia od złożenia niezbędnych dokumentów). Z tego tytułu do budżetu miasta wpłynęły 764 tysiące złotych.
Na ukończeniu jest budowa dwóch kompleksów sportowych realizowanych w ramach programu rządowo-samorządowego „Moje Boisko – Orlik 2012”. Jeden z nich powstaje przy ul. Leśmiana (w sąsiedztwie Gimnazjum nr 3), drugi przy ul. Musierowicza 1/3. W obu przypadkach w obligatoryjnym terminie do dnia 15 grudnia obiekty zostały odebrane i rozliczone w zakresie prac wymaganych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski w Łodzi. W grudniu ub. roku obie te instytucje przekazały do budżetu miasta Zgierza łączną kwotę 1.332.668 zł tytułem zwrotu części poniesionych kosztów. „Orliki” nie zostały jeszcze odebrane przez służby nadzorujące budowę. Służby prezydenta podjęły natomiast starania o przedłużenie terminu oddania tych obiektów do użytku - do 30 kwietnia br. Koszt budowy kompleksu sportowego przy ul. Leśmiana wynosi 1 milion 47 tysięcy złotych, a przy ul. Musierowicza 1 milion 114 tys. zł.

Zgodnie z harmonogramem prac przebiega przebudowa ul. Bazylijskiej na odcinku od ul. I. Gałczyńskiego do torów PKP. Zakres prac obejmuje położenie nowej nawierzchni, budowę chodników oraz kanalizacji deszczowej z przepompownią wód opadowych. Wody te będą odprowadzane rurociągiem tłocznym i grawitacyjnym do istniejącego kanału deszczowego w rejonie ulicy Parzęczewskiej. Oprócz tego na zapleczu pawilonów handlowych powstanie nowa wewnętrzna ulica o długości 163 metrów, łącząca ul. Bazylijską z ul. I. Gałczyńskiego. Inwestycja rozłożona jest na dwa lata i powinna być zakończona do 15 grudnia 2010 roku. Szacowana wartość przedsięwzięcia to 3 miliony 500 tys. zł.

W trakcie realizacji jest inwestycja związana z przebudową ulic: P. Bardowskiego i Szarych Szeregów o łącznej długości 574 metry. Oprócz utwardzenia nawierzchni i ułożenia chodników zakres prac obejmuje również odwodnienie obu ulic, budowę urządzeń podczyszczających i wylotu wód opadowych do rzeki Bzury, a także przebudowę sieci elektroenergetycznej. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na 2 miliony 200 tysięcy złotych. Planowany termin zakończenia prac - 31 grudnia 2010 roku.

W omawianym okresie, jako Prezydent Miasta Zgierza wydałem zarządzenia od nr 240/V/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. Do nr 11/V/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r.
 


Pkt 7. porządku obrad2010-01-28 14:04

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza cd.

Radna B. Palmowska pyta odnośnie punktu 9 gdzie jest ogłoszony wykaz nieruchomości do wydzierżawienia szczególnie o ul. Jabłoniową . Pyta czego dotyczy zatwierdzenie planu kontroli w jednostkach organizacyjnych?

Prezydent Miasta Zgierza mówi, iż są to kontrole audytu wewnętrznego. Dodaje, że taki jest wymóg.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami A. Augustyniak wydzierżawienia nieruchomości przy ul. Jabłoniowej mówi, iż nie ma jeszcze uregulowanego stanu prawnego .

Radny M. Hiliński wyraża opinie odnośnie ogłoszonego przetargu na parking i myjnie samochodowa przy ul. Parzęczewskiej. Według radnego proponowany okres dzierżawy wynoszący 5 lat jest zbyt krótki w stosunku do prac jakie należałoby tam wykonać.

Zastępca Prezydenta Ś. Gołek informuje, że są przygotowywane inne propozycje.
 

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza zostało przyjęte w głosowaniu: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. -0. 


Pkt 8. porządku obrad2010-01-28 14:13

Sprawozdania z prac komisji Rady Miasta Zgierza za II półrocze 2009 r.

Brak uwag do sprawozdań.

Sprawozdania komisji zostały przyjęte w głosowaniu: za -20, przeciw - 0, wstrzym – 0.


Pkt 9. porządku obrad2010-01-28 14:15

Informacja o stanie przygotowań do realizacji inwestycji miejskich w 2010 roku.

Radny Z. Antczak pyta kiedy odbędzie się przetarg na odwodnienie ul. Mireckiego w Zgierzu?

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej A. Juszczyk mówi, iż w chwili obecnej nie posiada takiej wiedzy w tym temacie jednakże na następnym spotkaniu przedstawi harmonogram działań.

M. Kolenda Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto pyta czy została przekazana do starostw dokumentacja ul. Żytniej i Zbożowej? Czy odbędzie się spotkanie z mieszkańcami tych ulic?

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej A. Juszczyk mówi, iż istnieje powołany komitet społeczny, który zajmuje się tym tematem. Odnośnie samej dokumentacji na tą chwilę nie może udzielić odpowiedzi. Dodaj, że jeśli komitet ustali takie spotkanie to również chciałby w nim uczestniczyć.

Radny M. Forfecki pyta na jakim etapie jest dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicy pomorskiej i jakie będą to koszty?

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej A. Juszczyk mówi, iż odpowie w najbliższym czasie.

A. Łaszczewski Przewodniczący Zarządu RO Nowe Miasto pyta, czy będzie prezentacja wykonania III i IV kwartału Placu Jana Kilińskiego?

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej A. Juszczyk mówi, iż taka dokumentacja jest dostępna w Urzędzie Miasta Zgierza oraz na Placu Jana Kilińskiego.

Radny M. Forfecki mówi o złym stanie wiaduktu kolejowego na ul. Czerwieńskiego. Pyta czy będą podjęte działania w tym zakresie?

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej A. Juszczyk odpowiada, że na lutowym posiedzeniu Komisji Spraw Obywatelskich udzieli informacji w tym temacie. Dodaje, że zostanie przedstawiony projekt organizacji ruchu w pobliżu tego wiaduktu.


Pkt 10. porządku obrad2010-01-28 14:38

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Zastępca Prezydenta S. Łodwig w imieniu Prezydenta Miasta Zgierza udziela odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Zastępca Prezydenta Ś. Gołek odnosi się do uwag dotyczących braku możliwości otwarcia projektu regulaminu czystości, który obecnie znajduje się na stronie straży Miejskiej. Mówi, iż projekt ten zostanie zamieszczony również na stronie internetowej Urzędu Miasta Zgierza. Odnosi się również do wcześniejszego zapytania mieszkańca Zgierza P. Wawrzyńczaka.

Komendant Straży Miejskiej D. Bereżewski udziela odpowiedzi na pytanie radnej B. Palmowskiej odnośnie osób bezdomnych.


Pkt 11. porządku obrad2010-01-28 14:48

Zapytania i wolne wnioski.

Komendant Straży Miejskiej D. Bereżewski zabiera głos w sprawie zakupu samochodu dla Straży Miejskiej, który miałby służyć do przewozu osób będących pod wpływem alkoholu. Wyjaśnia, iż auto służyłoby zarówno do przewozu osób nietrzeźwych jak również osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa . Dodaje, iż w czasie zimy nie ma możliwości przewozu osoby bezdomnej, która niejednokrotnie może być chora. Następnie porusza kwestię braku izby wytrzeźwień.

Mieszkanka Zgierza Z. Niechciał porusza temat podwójnego wynajmu mieszkań. Pyta, czy była już kontrola takich lokali? Pyta, czy zostanie podjęta decyzja o powstaniu żłobka na terenie Osiedla Nowe Miasto. Porusza temat ul. Suchowolca.

Radny Z. Zapart pyta odnośnie realizacji wniosku w stosunku co do radnych M. Forfeckiego oraz M. Pilarskiego.

Radny M. Forfecki odpowiedział, że wniosek został w dniu dzisiejszym zrealizowany.

Naczelnik Wydziału Oświaty D. Gryta informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała pismo od radnego M. Forfeckiego. Dodaje, iż na piśmie widnieją dwa podpisy. Nadmienia, iż brak jest w nim przeprosin środowiska nauczycielskiego.


Pkt 12. porządku obrad2010-01-28 15:12

Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zgierza K. Karsiński w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamyka XLIV sesję Rady Miasta Zgierza.


 Wyswietlono: 0 do 31 wiadomosci z  31 Drukuj