Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE

Rozwiń wszystkie wątki relacji!
Zaproszenie na XLVI sesję Rady Miasta Zgierza2010-03-24 8:22

25 marca 2010 r., godz. 9.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16


Pkt 1. porządku obrad2010-03-25 9:01

Otwarcie sesji.


Wręczenie medalu pamiątkowego2010-03-25 9:07

Wręczenie Prezydentowi Miasta Zgierza J. Sokołowi medalu pamiątkowego przez Związek Byłych Żołnierzy i Oficerów Rezerwy


Zmiany do porządku obrad2010-03-25 9:09

Zmiany do porządku obrad


Pkt 2. porządku obrad2010-03-25 9:14

Przyjęcie protokołu z XLV sesji.


Pkt 3. porządku obrad2010-03-25 9:14

Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.


Pkt 4. porządku obrad2010-03-25 9:41

Zapytania mieszkańców.


Pkt 5. ppkt a) porządku obrad2010-03-25 9:43

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej.


Przerwa w obradach2010-03-25 9:47

Przewodniczący RMZ A. Miesok ogłasza 5 minut przerwy.


Wznowienie obrad2010-03-25 10:00

Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznawia obrady po przerwie.


Pkt 5. ppkt b) porządku obrad2010-03-25 10:01

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza".


Pkt 5. ppkt b) porządku obrad2010-03-25 10:07

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza" - cd.


Pkt 5. ppkt c) porządku obrad2010-03-25 10:14

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Zgierza".


Pkt 5. ppkt c) porządku obrad2010-03-25 10:17

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Zgierza" - cd.


Pkt 5. ppkt d) porządku obrad2010-03-25 10:40

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy Pasaż im. majora Waleriana Łukasińskiego.


Pkt 5. ppkt e) porządku obrad2010-03-25 10:46

Podjęcie uchwały w sprawie wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zgierza.


Pkt 5. ppkt f) porządku obrad2010-03-25 10:51

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza (projekt zgłoszony przez Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość).


Pkt 5. ppkt g) porządku obrad2010-03-25 10:53

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Regulaminu wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz zapewnienia im opieki przyjętego uchwałą Nr XXXVIII/365/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r.


Pkt 5. ppkt h) porządku obrad2010-03-25 10:55

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty oraz określenia warunków jej stosowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz.


Pkt 5. ppkt i) porządku obrad2010-03-25 10:59

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na 2010 r. w zakresie zadań własnych.


Pkt 5. ppkt j) porządku obrad2010-03-25 11:04

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych Gminy Miasto Zgierz i podległych jednostek organizacyjnych.


Pkt 5. ppkt k) porządku obrad2010-03-25 11:06

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładów budżetowych – przedszkoli publicznych, żłobka prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe.


Przerwa w obradach2010-03-25 11:07

Przewodniczący RMZ A. Mięsok ogłasza 10 minut przerwy i zwołuje konwent przewodniczącego.


Wznowienie obrad2010-03-25 11:25

Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznawia obrady po przerwie.


Pkt 5. ppkt l) porządku obrad2010-03-25 11:36

Podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia XXX rocznicy powstania Solidarności - nadanie nazwy "Pasaż Solidarności".


Przerwa w obradach2010-03-25 11:48

Przerwa w obradach 10 minut.


Pkt 5. ppkt n) porządku obrad2010-03-25 12:56

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów własnych.
 


Pkt 5. ppkt o) porządku obrad2010-03-25 13:00

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Zgierz organizacji Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 2010 roku jako zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu wykonywanego przez Powiat Zgierski.


Pkt 5. ppkt p) porządku obrad2010-03-25 13:03

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktów trwałych Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu.
 


Pkt 6. porządku obrad2010-03-25 13:12

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.


Pkt 7. porządku obrad2010-03-25 13:17

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.


Pkt 8. porządku obrad2010-03-25 13:53

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu.


Pkt 8. porządku obrad - cd2010-03-25 14:13

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu - cd.


Pkt 9. porządku obrad2010-03-25 14:20

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.


Pkt 10. porządku obrad2010-03-25 14:32

Zapytania i wolne wnioski.


Pkt 11. porządku obrad2010-03-25 14:52

Zamknięcie obrad sesji.


 Wyswietlono: 0 do 36 wiadomosci z  36