Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-03-24 8:22
Zaproszenie na XLVI sesję Rady Miasta Zgierza

25 marca 2010 r., godz. 9.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XLV sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 4. Zapytania mieszkańców.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej,

  b) Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza",

  c) Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Zgierza",

  d) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Pasaż im. majora Waleriana Łukasińskiego,

  e) Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza (projekt zgłoszony przez Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza),

  f) Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza (projekt zgłoszony przez Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość),

  g) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Regulaminu wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz zapewnienia im opieki przyjętego uchwałą Nr XXXVIII/365/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r.,

  h) Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty oraz określenia warunków jej stosowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz,

  i) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na 2010 r. w zakresie zadań własnych,
  Autopoprawka do projektu uchwały

  j) Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych Gminy Miasto Zgierz i podległych jednostek organizacyjnych,

  k) Projekt uchwały w sprawie likwidacji zakładów budżetowych – przedszkoli publicznych, żłobka prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe,

  l) Projekt uchwały w sprawie likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

  m) Projekt uchwały w sprawie likwidacji Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

  n) Projekt uchwały w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych,

  o) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Zgierz organizacji Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 2010 roku jako zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu wykonywanego przez Powiat Zgierski,

  p) Projekt uchwały w sprawie upamiętnienia XXX rocznicy powstania NSZZ "Solidarność".

 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.
 8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu.
 9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Zgierza
Andrzej Wojciech Mięsok

Drukuj
[ Powrót ]