Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-03-25 10:07
Pkt 5. ppkt b) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza" - cd.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok przedstawia propozycję głosowania.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

W wyniku głosowania został wybrany Pan Witold Świętosławski.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-17, przeciw-0, wstrzym.-4, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]