Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-03-25 10:17
Pkt 5. ppkt c) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Zgierza" - cd.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok zgłasza wniosek o głosowanie o wyborze trzech kandydatów.
Głosowano: za – 21, przeciw – 0, wstrzym. -1.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok przedstawia sposób głosowania.

W wyniku głosowania została wybrana Pani Wanda Kruszyńska, NSZZ „Solidarność” Podregion Zgierz i Pan Bogusław Stożek.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-22, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]