Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-03-25 10:51
Pkt 5. ppkt f) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza (projekt zgłoszony przez Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość).

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-5, przeciw-11, wstrzym.-3, Uchwały nie podjęto.

Po nie podjęciu uchwały z sali obrad wyszli Przewodniczący Rad Osiedli, Przewodniczący Zarządu Osiedli oraz część radnych.

Drukuj
[ Powrót ]