Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-03-25 10:53
Pkt 5. ppkt g) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Regulaminu wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz zapewnienia im opieki przyjętego uchwałą Nr XXXVIII/365/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - pozytywna.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-17, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]