Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-03-25 10:55
Pkt 5. ppkt h) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty oraz określenia warunków jej stosowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz.

Projekt uchwały zgłasza Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół.

Zgodnie z art. 68 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2063) Prezydent Miasta Zgierza może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana jako lokal mieszkalny. W obowiązującej uchwale Nr IV/37/98 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty przez Zarząd Miasta Zgierza przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych, Rada Miasta Zgierza nie określiła bowiem wysokości stawki procentowej bonifikaty a jedynie zakres możliwości jej udzielania przez Zarząd Miasta Zgierza tj. do 70% i dodatkowej bonifikaty do 25%. Na tej podstawie Zarząd Miasta Zgierza uchwałą nr 119/98/III Zarządu Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 1998 r. ustalił bonifikatę w wysokości 70% oraz dodatkową bonifikatę w wysokości 25%. W dniu 07 stycznia 2010 r. weszła w życie nowelizacja powyżej powołanej ustawy (Dz. U. z 2009 r. Nr 206, poz.1590), zgodnie z którą stosowna uchwała rady winna określać warunki udzielania bonifikat oraz wysokość stawki procentowej. W niniejszym projekcie uchwały proponuje się pozostawić dotychczasową wysokość stawki procentowej tj. 70% i dodatkową 25% oraz proponuje się bonifikatę w wysokości 75% przy sprzedaży jednoczesnej, co pozwoli miastu zmniejszyć koszty utrzymania części wspólnych w nieruchomościach objętych wspólnotami mieszkaniowymi. W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych.


Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – pozytywna.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-15, przeciw-1, wstrzym.-1, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]