Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-03-25 10:59
Pkt 5. ppkt i) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na 2010 r. w zakresie zadań własnych.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Radny M. Hiliński poprosił o szczegółowe informacje odnośnie zapisów zawartych w autopoprawce do projektu uchwały.

Wyjaśnień udziela Skarbnik Miasta Zgierza D. Kubiak.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-14, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]