Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-03-25 11:04
Pkt 5. ppkt j) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych Gminy Miasto Zgierz i podległych jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały zgłasza Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół.

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z obowiązywania od dnia 1 stycznia 2010 r. nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., która w art. 59 uregulowała, inaczej niż dotychczas, zakres i warunki udzielania ulg od należności pieniężnych przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jednostkom jej podległym. Ustawa upoważniła radę miasta do określenia zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. Ustawa upoważniła również organ stanowiący JST do szczegółowego określenia zasad udzielania ulg, jako pomocy publicznej.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-13, przeciw-0, wstrzym.-1, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]