Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-03-25 11:06
Pkt 5. ppkt k) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładów budżetowych – przedszkoli publicznych, żłobka prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe.

Projekt uchwały zgłasza Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-15, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]