Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-03-25 13:53
Pkt 8. porządku obrad

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu.

Temat omawia p. E. Lesiak dyrektor MOPS zwracając uwagę na analizę przyznanych świadczeń w roku 2009 oraz pomoc społeczną. Informacje uzupełnia p. M. Melaniuk zajmujący się stroną informatyczną w MOPS. Temat omawiany jest przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej. W 2009 r. przyznano 29.093 świadczenia. Powody przyznawania pomocy społecznej to m.in. bezrobocie, ubóstwo, długotrwała choroba, niepełnosprawność, alkoholizm. Porównuje skalę pomocy przyznawanej na przestrzeni lat 1994-2009. Od 1994 roku zanotowany został znaczny spadek liczby osób korzystających z pomocy.

W 2008 r. wypłacono świadczenia w kwocie ponad 9,5 miliona złotych. Kolejno udziela informacji dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych. Z danych wynika, iż ponad 40% dodatków otrzymują rodziny jednoosobowe. Przy wyliczaniu dodatków mieszkaniowych brana jest pod uwagę kwota najniższej emerytury. Wzrost najniższej emerytury prowadzi do wzrostu miesięcznych wypłat dodatków. Obecnie 4% mieszkańców Zgierza korzysta z dodatków mieszkaniowych.

O dalszych działaniach MOPS mówi p. E. Lesiak. Przybliża projekt "Jestem potrzebny, chce być potrzebny", którego adresatem są osoby długotrwale bezrobotne i nieaktywne zawodowo oraz korzystające z usług MOPS w Zgierzu. W ramach tego projektu prowadzonych jest wiele szkoleń. Liczba osób, które ukończyły szkolenia to 186.

MOPS nadzoruje także realizacje prac społecznie użytecznych. Prace realizowane były w 18 placówkach, takich jak: szkoły, przedszkola UMZ, MOSiR i MOPS. Największa grupa osób korzystających z aktywizacji zawodowej to osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym-zawodowym.

Podsumowując, mówi, iż w Zgierzu około 12% mieszkańców korzystało w 2009 r. z różnych form pomocy. Wzrasta liczba osób samotnych, które korzystają z pomocy MOPS.

Drukuj
[ Powrót ]