Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE

Zwiń wszystkie wątki relacji!
Zaproszenie na XLVI sesję Rady Miasta Zgierza2010-03-24 8:22

25 marca 2010 r., godz. 9.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XLV sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 4. Zapytania mieszkańców.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej,

  b) Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza",

  c) Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Zgierza",

  d) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Pasaż im. majora Waleriana Łukasińskiego,

  e) Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza (projekt zgłoszony przez Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza),

  f) Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza (projekt zgłoszony przez Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość),

  g) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Regulaminu wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz zapewnienia im opieki przyjętego uchwałą Nr XXXVIII/365/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r.,

  h) Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty oraz określenia warunków jej stosowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz,

  i) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na 2010 r. w zakresie zadań własnych,
  Autopoprawka do projektu uchwały

  j) Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych Gminy Miasto Zgierz i podległych jednostek organizacyjnych,

  k) Projekt uchwały w sprawie likwidacji zakładów budżetowych – przedszkoli publicznych, żłobka prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe,

  l) Projekt uchwały w sprawie likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

  m) Projekt uchwały w sprawie likwidacji Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

  n) Projekt uchwały w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych,

  o) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Zgierz organizacji Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 2010 roku jako zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu wykonywanego przez Powiat Zgierski,

  p) Projekt uchwały w sprawie upamiętnienia XXX rocznicy powstania NSZZ "Solidarność".

 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.
 8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu.
 9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Zgierza
Andrzej Wojciech Mięsok


Pkt 1. porządku obrad2010-03-25 9:01

Otwarcie sesji.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok na podstawie listy obecności stwierdza quorum, otwiera XLVI sesję RMZ. Wita serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję, państwa radnych, panów prezydentów, pracowników Urzędu Miasta, przewodniczących rad osiedli oraz mieszkańców miasta.


Wręczenie medalu pamiątkowego2010-03-25 9:07

Wręczenie Prezydentowi Miasta Zgierza J. Sokołowi medalu pamiątkowego przez Związek Byłych Żołnierzy i Oficerów Rezerwy


Zmiany do porządku obrad2010-03-25 9:09

Zmiany do porządku obrad

Przewodniczący RMZ A. Mięsok zgłasza zmiany do porządku obrad.

Następnie Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza S. Łodwig w imieniu Prezydenta zgłasza zmiany do porządku obrad.

Wszystkie zmiany zostały przyjęte.


Pkt 2. porządku obrad2010-03-25 9:14

Przyjęcie protokołu z XLV sesji.

Protokół z XLV sesji Rady Miasta Zgierza został przyjęty w głosowaniu: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 2.


Pkt 3. porządku obrad2010-03-25 9:14

Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Radna A. Grzelak – Makowczyńska pyta, czy jest możliwość wprowadzenia opłat za zniszczenie trawników, na których parkują kierowcy? Pyta, o ilość psów, od których płacony jest podatek oraz jakie są wpływy z tego tytułu?

Radny M. Hiliński w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej pyta czy w ramach akcji „Godzina dla Ziemi” Władze Miasta przewidują w budynkach użyteczności publicznej oraz na ulicach miasta wyłączenie światła w dniu 27 marca 2010 r.

Radny M. Forfecki pyta, czy jest możliwość zalania kawałka asfaltu na skrzyżowaniu ulic Tetmajera i Kasprowicza? Prosi o informację nt. szynobusu, który przejeżdżał przez Zgierz.

Radny R. Gajda pyta, w jakim trybie obowiązującej ustawy o zamówieniach publicznych powstała umowa ze Spółką MPGK?

Wiceprzewodniczący RMZ K. Karasiński pyta, czy wprowadzone zostały zmiany w komunikacji miejskiej po przeprowadzeniu szeregu analiz i wielu spotkań w tym temacie?

K. Wężyk Przewodniczący Zarządu RO 650-lecia pyta, dlaczego nowa wiata przystankowo - autobusowa mieszcząca się na ul. Tuwima 16, naprzeciwko domu handlowego stoi 1 m od krawężnika jezdni?

Radny M. Hiliński prosi, o informacje na temat wypadku na ul. Sokołowskiej, który nastąpił w skutek dużej kałuży.

M. Kolenda Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto składa wniosek, aby uczcić minutą ciszy rocznicę śmierci radnego A. Kodłubańskiego.


A. Łaszczewski Przewodniczący Zarządu RO Nowe Miasto prosi, o informację w sprawie stanowiska dotyczącego podziału boiska przy ul. Cezaka.

Przedstawiciel Straży Pożarnej przekazuje informacje, iż w dniu 30 marca 2010 r. między godzina 11 a 13 odbędzie się przy zakładach Eurocom ćwiczenia chemiczne w związku z tym przez Zgierz przejedzie kawalkada samochodów pożarniczych. Prosi o poinformowanie mieszkańców miasta.


Pkt 4. porządku obrad2010-03-25 9:41

Zapytania mieszkańców.

Mieszkanka Zgierza Z. Niechciał pyta jak wygląda sytuacja Tramwaju Regionalnego? Czy Prezydent oglądał z jakiego materiału wykonany jest budynek przy ul. Narutowicza? Pyta jakie są powody odwołania prezesa TBS J. Walewskiego?


Pkt 5. ppkt a) porządku obrad2010-03-25 9:43

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej.

Projekt uchwały wraz z autopoprawkami zgłasza Przewodniczący Rady Miasta Zgierza A. Mięsok. W związku z obchodami 70 rocznicy zbrodni katyńskiej proponuje, aby Rada Miasta Zgierza podjęła przedmiotową uchwałę upamiętniającą tę rocznicę.

Następnie Przewodniczący odczytuje stanowisko zawarte w projekcie.

Uwagi Komisji Statutowo-Prawnej zostały ujęte w autopoprawkach.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-23, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

Wiceprzewodniczący RMZ K. Karasiński prosi o 5 minut przerwy.


Przerwa w obradach2010-03-25 9:47

Przewodniczący RMZ A. Miesok ogłasza 5 minut przerwy.


Wznowienie obrad2010-03-25 10:00

Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznawia obrady po przerwie.


Pkt 5. ppkt b) porządku obrad2010-03-25 10:01

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza".

Projekt uchwały zgłasza w imieniu Prezydenta Miasta Zgierza J. Sokoła, Sekretarz Miasta Zgierza W. Gorzak.

Zgodnie z Regulaminem nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Zgierza” tytuł honorowy nadaje się osobom fizycznym, które nie są mieszkańcami miasta Zgierza, za szczególny wkład wniesiony w rozwój i kształtowanie pozycji naszego miasta w skali kraju i na forum międzynarodowym. W danym roku tytuł honorowy można nadać jednej osobie.

W terminie wskazanym w § 4 pkt 3 załącznika do uchwały Nr XVII/177/2000 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie trybu i sposobu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza" tj. do końca lutego 2010 r. zostały złożone 2 wnioski o nadanie tego wyróżnienia:

 1. Panu Witoldowi Świętosławskiemu -  wniosek złożony przez Klub Radnych Rady Miasta Zgierza „Zgierski Samorząd”,
 2. Panu Adamowi Izydorczykowi - wniosek złożony przez Klub Radnych Lewica Rady Miasta Zgierza.

Wnioski sprawdzono pod względem formalnym. Stwierdzono ich kompletność. Zgłoszenia dokonały podmioty uprawnione zgodnie z zapisami wyżej wymienionej uchwały Rady Miasta Zgierza.

Wobec powyższych ustaleń należy stwierdzić, że zgłoszenia zostały sporządzone poprawnie i jako takie mogą być przedmiotem dalszej procedury postępowania.

Sekretarz Miasta Zgierza W. Gorzak odczytuje opisy zasług kandydatów uzasadniające złożenie wniosków.


Pkt 5. ppkt b) porządku obrad2010-03-25 10:07

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza" - cd.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok przedstawia propozycję głosowania.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

W wyniku głosowania został wybrany Pan Witold Świętosławski.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-17, przeciw-0, wstrzym.-4, uchwałę podjęto.


Pkt 5. ppkt c) porządku obrad2010-03-25 10:14

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Zgierza".

Projekt uchwały zgłasza w imieniu Prezydenta Miasta Zgierza J. Sokoła Sekretarz Miasta Zgierza W. Gorzak.

Tytuł „Zasłużony dla Miasta Zgierza” nadaje Rada Miasta Zgierza za działalność na rzecz miasta godną szczególnego uznania- tytuł przyznawany jest osobom fizycznym, prawnym i organizacjom społecznym. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Zgierza w danym roku mogą być nadane nie więcej niż trzy tytuły honorowe „Zasłużony dla Miasta Zgierza”.

W terminie wskazanym w § 4 pkt 3 załącznika do uchwały Nr XVII/178/2000 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie trybu i sposobu nadawania tytułu "Zasłużony dla Miasta Zgierza" tj. do końca lutego 2010 r. zostało złożonych 10 wniosków o nadanie tego wyróżnienia (w kolejności zgłoszenia):

1. Związek Inwalidów Wojennych RP, Oddział w Zgierzu – wniosek złożony przez  Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP,  Koło w Zgierzu,

2. Koło Gospodyń Wiejskich  Zgierz Proboszczewice – wniosek złożony przez Radę Osiedla Proboszczewice – Lućmierz  w Zgierzu,

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Zgierzu – Proboszczewicach – wniosek złożony przez Radę Osiedla Proboszczewice – Lućmierz  w Zgierzu,

4. Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP, Koło w Zgierzu – wniosek złożony przez  Związek Inwalidów Wojennych RP, Zarząd Oddziału w Zgierzu,

5. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych  w Zgierzu – wniosek złożony przez Związek Inwalidów Wojennych RP, Zarząd Oddziału w Zgierzu,

6. Paweł Nawrot – wniosek złożony przez Stowarzyszenie Młodzi Demokraci, Koło
w Zgierzu,

7. Justyna Zielińska - wniosek złożony przez Stowarzyszenie Młodzi Demokraci, Koło
w Zgierzu,

8. Wanda Kruszyńska – wniosek złożony przez Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Zarząd Oddziału Zgierskiego,

9. NSZZ „Solidarność” Podregion Zgierz –  wniosek złożony przez Klub Radnych Rady Miasta Zgierza „Zgierski Samorząd”,

10. Bogusław Stożek – wniosek złożony przez Radę Osiedla Kurak w Zgierzu.

Wszystkie wnioski sprawdzono pod względem formalnym. Stwierdzono ich kompletność Zgłoszenia dokonały podmioty uprawnione zgodnie z zapisami wyżej wymienionej uchwały Rady Miasta Zgierza.

Wobec powyższych ustaleń należy stwierdzić, że wszystkie zgłoszenia zostały sporządzone poprawnie i jako takie mogą być przedmiotem dalszej procedury postępowania.

Sekretarz Miasta Zgierza W. Gorzak odczytuje opisy zasług kandydatów uzasadniające złożenie wniosków.


Pkt 5. ppkt c) porządku obrad2010-03-25 10:17

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Zgierza" - cd.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok zgłasza wniosek o głosowanie o wyborze trzech kandydatów.
Głosowano: za – 21, przeciw – 0, wstrzym. -1.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok przedstawia sposób głosowania.

W wyniku głosowania została wybrana Pani Wanda Kruszyńska, NSZZ „Solidarność” Podregion Zgierz i Pan Bogusław Stożek.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-22, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.


Pkt 5. ppkt d) porządku obrad2010-03-25 10:40

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy Pasaż im. majora Waleriana Łukasińskiego.

Projekt uchwały zgłasza Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół.

Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – pozytywna.
Opinia Komisji Spraw Obywatelskich – pozytywna.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę. Porusza kwestie braku opinii jednostki pomocniczej Rady Osiedla Stare Miasto.

Radny M. Forfecki mówi, iż zbyt późno była przekazana prośba o zaopiniowanie przez Radę Osiedla projektu uchwały.

H. Urbanowski Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto potwierdził głos radnego i dodał, że Zarząd w trybie pilnym wydał opinie pozytywna do projektu uchwały

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-17, przeciw-0, wstrzym.-4, uchwałę podjęto.


Pkt 5. ppkt e) porządku obrad2010-03-25 10:46

Podjęcie uchwały w sprawie wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zgierza.

Projekt uchwały zgłasza Przewodniczący RMZ A. Mięsok.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-20, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

Przewodniczący RMZ A. Miesok składa wniosek o wyrażenie zgody na upoważnienie przez Radę złożenia wyjaśnień Wojewodzie Łódzkiemu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny. W głosowaniu: za-22, przeciw-0, wstrzym.-0. Wniosek został przyjęty.


Pkt 5. ppkt f) porządku obrad2010-03-25 10:51

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza (projekt zgłoszony przez Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość).

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-5, przeciw-11, wstrzym.-3, Uchwały nie podjęto.

Po nie podjęciu uchwały z sali obrad wyszli Przewodniczący Rad Osiedli, Przewodniczący Zarządu Osiedli oraz część radnych.


Pkt 5. ppkt g) porządku obrad2010-03-25 10:53

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Regulaminu wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz zapewnienia im opieki przyjętego uchwałą Nr XXXVIII/365/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - pozytywna.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-17, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.


Pkt 5. ppkt h) porządku obrad2010-03-25 10:55

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty oraz określenia warunków jej stosowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz.

Projekt uchwały zgłasza Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół.

Zgodnie z art. 68 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2063) Prezydent Miasta Zgierza może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana jako lokal mieszkalny. W obowiązującej uchwale Nr IV/37/98 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty przez Zarząd Miasta Zgierza przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych, Rada Miasta Zgierza nie określiła bowiem wysokości stawki procentowej bonifikaty a jedynie zakres możliwości jej udzielania przez Zarząd Miasta Zgierza tj. do 70% i dodatkowej bonifikaty do 25%. Na tej podstawie Zarząd Miasta Zgierza uchwałą nr 119/98/III Zarządu Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 1998 r. ustalił bonifikatę w wysokości 70% oraz dodatkową bonifikatę w wysokości 25%. W dniu 07 stycznia 2010 r. weszła w życie nowelizacja powyżej powołanej ustawy (Dz. U. z 2009 r. Nr 206, poz.1590), zgodnie z którą stosowna uchwała rady winna określać warunki udzielania bonifikat oraz wysokość stawki procentowej. W niniejszym projekcie uchwały proponuje się pozostawić dotychczasową wysokość stawki procentowej tj. 70% i dodatkową 25% oraz proponuje się bonifikatę w wysokości 75% przy sprzedaży jednoczesnej, co pozwoli miastu zmniejszyć koszty utrzymania części wspólnych w nieruchomościach objętych wspólnotami mieszkaniowymi. W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych.


Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – pozytywna.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-15, przeciw-1, wstrzym.-1, uchwałę podjęto.


Pkt 5. ppkt i) porządku obrad2010-03-25 10:59

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na 2010 r. w zakresie zadań własnych.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Radny M. Hiliński poprosił o szczegółowe informacje odnośnie zapisów zawartych w autopoprawce do projektu uchwały.

Wyjaśnień udziela Skarbnik Miasta Zgierza D. Kubiak.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-14, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.


Pkt 5. ppkt j) porządku obrad2010-03-25 11:04

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych Gminy Miasto Zgierz i podległych jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały zgłasza Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół.

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z obowiązywania od dnia 1 stycznia 2010 r. nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., która w art. 59 uregulowała, inaczej niż dotychczas, zakres i warunki udzielania ulg od należności pieniężnych przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jednostkom jej podległym. Ustawa upoważniła radę miasta do określenia zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. Ustawa upoważniła również organ stanowiący JST do szczegółowego określenia zasad udzielania ulg, jako pomocy publicznej.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-13, przeciw-0, wstrzym.-1, uchwałę podjęto.


Pkt 5. ppkt k) porządku obrad2010-03-25 11:06

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładów budżetowych – przedszkoli publicznych, żłobka prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe.

Projekt uchwały zgłasza Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-15, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.


Przerwa w obradach2010-03-25 11:07

Przewodniczący RMZ A. Mięsok ogłasza 10 minut przerwy i zwołuje konwent przewodniczącego.


Wznowienie obrad2010-03-25 11:25

Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznawia obrady po przerwie.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok w związku z zaistniałą sytuacją odnośnie projektu uchwały: zmiany do Statutu Miasta Zgierza zaproponował wspólne spotkanie 8 kwietnia o godzinie 18 jednostek pomocniczych o Komisji Statutowo – Prawnej.

A. Łaszczewski Przewodniczący Zarządu RO Nowe Miasto mówi, iż termin ten jest nie odpowiedni dla większości jednostek.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok zaproponował aby na koniec sesji jednostki ustaliły dogodny termin z Przewodniczącym Komisji Statutowo – Prawnej.
 


Pkt 5. ppkt l) porządku obrad2010-03-25 11:36

Podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia XXX rocznicy powstania Solidarności - nadanie nazwy "Pasaż Solidarności".

Projekt uchwały w imieniu Prezydenta Miasta Zgierza J. Sokoła zgłasza Zastępca Prezydenta S. Łodwig.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Radny R. Gajda mówi, iż forma w jakiej czcimy tę rocznicę nie powinna budzić kontrowersji, ale ten projekt zawiera wiele niekonsekwencji. Zmiana miejsca jest nie do przyjęcia. Jego zdaniem rocznica powinna zostać uczczona i proponuje aby stworzyć taki projekt uchwały by z czystym sumieniem podjąć go jednogłośnie.

A. Łaszczewski Przewodniczący Zarządu RO Nowe Miasto mówi, iż opinia RO Nowe Miasto do projektu uchwały jest negatywna.

Wiceprzewodniczący RMZ K. Karasiński potwierdza zdanie radnego R. Gajdy i proponuje stworzyć jeden dobry projekt uchwały, proponuje jednocześnie aby nie podejmować uchwały na dzisiejszej sesji i odłożyć omawianie do kolejnej sesji RMZ.

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza ogłasza 10 minut przerwy.


Przerwa w obradach2010-03-25 11:48

Przerwa w obradach 10 minut.


Pkt 5. ppkt n) porządku obrad2010-03-25 12:56

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów własnych.
 

Przed omwaianiem projektu uchwały, Prezydent MZ J. Sokół wycofuje projekty uchwał z ppkt  l i m.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok przystąpił do realizacji dalszej części porządku obrad. 

 Projekt uchwały w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów własnych zgłasza Prezydent Miasta Zgierza. Opinia KBiF jest pozytywna. KSt Pr zgłasza drobną uwagę, która została przyjęta jako autopoprawka. Projekt uchwały został przyjęty w głosowaniu: za - jednogłośnie.


Pkt 5. ppkt o) porządku obrad2010-03-25 13:00

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Zgierz organizacji Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 2010 roku jako zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu wykonywanego przez Powiat Zgierski.

Projekt uchwały zgłasza Prezydent Miasta Zgierza. Opinie komisji są pozytywne. Uwagę K St Pr przyjeto jako autopoprawkę.

Radny M. Hiliński zapytał czy jest duże zainteresowanie tymi igrzyskami?

Naczelnik Wydziału Kultury Sportu i Zdrowia T. Tołłoczko wyjaśnił, iż jest duże zainteresowanie młodzieży szkolnej.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta w głosowaniu: za - jednogłośnie.


Pkt 5. ppkt p) porządku obrad2010-03-25 13:03

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktów trwałych Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu.
 

Projekt uchwały omówił Z-ca Prezydenta Miasta Zgierza p. S. Łodwig. Komisja Budżetu i Finansów zgłosiła wniosek, który został przyjęty jako autopoprawka do projektu uchwały a dotyczył zapisów w paragrafie pierwszym uchwały o dopisanie informacji związanej z dzierżawą lokali.

W wyniku głosowania uchwała została podjęta: za - 14 gł.,  przeciwnych - 2 gł.,  wstrzymujących - 2 gł.


Pkt 6. porządku obrad2010-03-25 13:12

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

W okresie między sesjami Przewodniczący uczestniczył w następujących spotkaniach i uroczystościach:

 • 6 marca – uczestniczył w koncercie zespołu “Zorza” oraz “Golec U' Orkiestra” w ramach Zgierskich Kaziuków;
 • 20 marca – brał udział w uroczystościach z okazji 68 rocznicy rozstrzelania 100 Polaków na Placu Stu Straconych;
 • 30 marca – uczestniczył w spotkaniu z okazji XX rocznicy wydania pierwszego numeru Tygodnika Zgierskiego.

Przewodniczący odczytał pisma jakie wpłynęły na jego ręce.


Pkt 7. porządku obrad2010-03-25 13:17

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza
z działalności w okresie: 22 lutego – 21 marca 2010 roku

Podczas meczu zgierskiej drużyny oldbojów AZS WSZE Grembach, rozegranego w zgierskiej hali MOSiR w dniu 5 marca, odebrałem z rąk kapitana Grembacha Tomasza Kaczmarka puchar i złoty medal zdobyty przez tę drużynę na Mistrzostwach Polski. Mecz rewanżowy z GKS Jachym Tychy w trakcie którego odebrałem trofea również zakończył się zwycięstwem zgierzan.

W dniu 6 marca uczestniczyłem w jarmarku kaziukowym, który odbył się na placu Jana Pawła II. Jako Prezydent Miasta Zgierza powitałem zgromadzonych mieszkańców i życzyłem im udanych zakupów. Tegoroczny jarmark był wyjątkowo udany. Ogromnym powodzeniem cieszyły się produkty przywiezione przez gości z Wileńszczyzny – szynki, słoniny, czarny chleb, piernikowe serca. Jak świeże bułeczki sprzedawały się różnej wielkości palmy wielkanocne. Impreza odbiła się szerokim echem w mediach, co dobrze służy promocji Zgierza.

W dniu 15 marca wziąłem udział w miłej uroczystości w Krakowie, podczas której odebrałem Medal św. Brata Alberta „Za serce i miłość”, przyznany Urzędowi Miasta Zgierza przez Fundację Brata Alberta. Uroczystość dekoracji odbyła się w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie podczas X Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych „Albertiana 2010”, organizowanego przez Fundację im. Brata Alberta oraz fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Medal przyznawany jest dorocznie za niesienie pomocy niepełnosprawnym. W tym roku UMZ znalazł się w gronie trzech nagrodzonych, obok dr Janusza Kochanowskiego – Rzecznika Praw Obywatelskich i Adama Nowaka – wokalisty zespołu Raz, Dwa, Trzy.

Rozstrzygnięty został przetarg na budowę wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12. Spośród czterech ofert wybrana została najtańsza, złożona przez Śląskie Konsorcjum Ekologiczne z siedzibą w Czeladzi, które zaproponowało cenę 2 miliony 379 tys. złotych. Jeżeli na tym etapie nie będzie protestów, kontrakt zostanie podpisany w dniu 29 marca br. Obiekt ma powstać w systemie „Zaprojektuj i zbuduj”. 85 procent kosztów inwestycji pokryje dotacja z funduszy unijnych.

Na ukończeniu jest remont poczekalni w Poradni dla Dzieci w Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24a. Prace wykonuje firma Usługi Remontowo-Budowlane Rafał Włodarczyk ze Zgierza, która wygrała przetarg. Koszt inwestycji to 39 tysięcy 400 złotych. Zgodnie z umową remont ma być zakończony do 30 kwietnia 2010 roku.

Trwa zbieranie ofert od osób i firm zainteresowanych przejęciem w użyczenie na okres 3 miesięcy, a następnie na wydzierżawienie na okres 5 lat terenów przy ul. Parzęczewskiej 53-65A z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu strzeżonego oraz zlokalizowanej pod wiatą myjni samochodowej. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Zgierza, w dniu 14 kwietnia.

Ogłoszony został przetarg na budowę podziemnej instalacji gazowej niskiego ciśnienia wraz z montażem lamp oświetlenia gazowego w ulicach Narutowicza i Rembowskiego. Rozstrzygnięcie przetargu planowane jest w dniu 31 marca, natomiast termin realizacji zadania to 30 lipca 2010 roku. Inwestycja jest częścią projektu pod nazwą „Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza”. Będzie realizowana równolegle z pracami przy odtwarzaniu historycznego bruku na jezdni, układaniu nowych granitowych chodników i krawężników oraz budową ścieżek rowerowych.
Tworzenie Parku Kulturowego Miasto Tkaczy jest realizowane przy finansowym wsparciu z tak zwanych funduszy norweskich, z których pozyskaliśmy 5 milionów 324 tysiące zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 6 mln 980 tys. zł.

Zgodnie z harmonogramem prac przebiega przebudowa ul. Bazylijskiej na odcinku od ul. I. Gałczyńskiego do torów PKP. Zakres prac obejmuje położenie nowej nawierzchni, budowę chodników oraz kanalizacji deszczowej z przepompownią wód opadowych. Wody te będą odprowadzane rurociągiem tłocznym i grawitacyjnym do istniejącego kanału deszczowego w rejonie ulicy Parzęczewskiej. Oprócz tego na zapleczu pawilonów handlowych powstanie nowa wewnętrzna ulica o długości 163 metrów, łącząca ul. Bazylijską z ul. I. Gałczyńskiego. Inwestycja rozłożona jest na dwa lata i powinna być zakończona do 15 grudnia 2010 roku. Szacowana wartość przedsięwzięcia to 3 miliony 500 tys. zł.

W trakcie realizacji jest inwestycja związana z przebudową ulic: P. Bardowskiego i Szarych Szeregów o łącznej długości 574 metry. Oprócz utwardzenia nawierzchni i ułożenia chodników zakres prac obejmuje również odwodnienie obu ulic, budowę urządzeń podczyszczających i wylotu wód opadowych do rzeki Bzury, a także przebudowę sieci elektroenergetycznej. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na 2 miliony 200 tysięcy złotych. Planowany termin zakończenia prac - 31 grudnia 2010 roku.

W omawianym okresie, jako Prezydent Miasta Zgierza wydałem zarządzenia od nr 32/V/2010 z dnia 26 lutego 2010 roku do nr 48/V/2010 z dnia 18 marca 2010 roku.

Radna Grzelak-Makowczyńska prosi o większą staranność przygotowania sprawozdań między sesjami.

Sprawozdanie zostało przyjęte w głosowaniu: za - 16 gł.,  przeciwnych - 0 gł.,  wstrzymujących - 1 gł.


Pkt 8. porządku obrad2010-03-25 13:53

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu.

Temat omawia p. E. Lesiak dyrektor MOPS zwracając uwagę na analizę przyznanych świadczeń w roku 2009 oraz pomoc społeczną. Informacje uzupełnia p. M. Melaniuk zajmujący się stroną informatyczną w MOPS. Temat omawiany jest przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej. W 2009 r. przyznano 29.093 świadczenia. Powody przyznawania pomocy społecznej to m.in. bezrobocie, ubóstwo, długotrwała choroba, niepełnosprawność, alkoholizm. Porównuje skalę pomocy przyznawanej na przestrzeni lat 1994-2009. Od 1994 roku zanotowany został znaczny spadek liczby osób korzystających z pomocy.

W 2008 r. wypłacono świadczenia w kwocie ponad 9,5 miliona złotych. Kolejno udziela informacji dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych. Z danych wynika, iż ponad 40% dodatków otrzymują rodziny jednoosobowe. Przy wyliczaniu dodatków mieszkaniowych brana jest pod uwagę kwota najniższej emerytury. Wzrost najniższej emerytury prowadzi do wzrostu miesięcznych wypłat dodatków. Obecnie 4% mieszkańców Zgierza korzysta z dodatków mieszkaniowych.

O dalszych działaniach MOPS mówi p. E. Lesiak. Przybliża projekt "Jestem potrzebny, chce być potrzebny", którego adresatem są osoby długotrwale bezrobotne i nieaktywne zawodowo oraz korzystające z usług MOPS w Zgierzu. W ramach tego projektu prowadzonych jest wiele szkoleń. Liczba osób, które ukończyły szkolenia to 186.

MOPS nadzoruje także realizacje prac społecznie użytecznych. Prace realizowane były w 18 placówkach, takich jak: szkoły, przedszkola UMZ, MOSiR i MOPS. Największa grupa osób korzystających z aktywizacji zawodowej to osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym-zawodowym.

Podsumowując, mówi, iż w Zgierzu około 12% mieszkańców korzystało w 2009 r. z różnych form pomocy. Wzrasta liczba osób samotnych, które korzystają z pomocy MOPS.


Pkt 8. porządku obrad - cd2010-03-25 14:13

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu - cd.

Na zakończenie Dyrektor MOPS dziękuje radnym i  przedstawicielom jednostek pomocniczych za bardzo dobrą współpracę z ośrodkiem.

Radny Z. Sobczak mówi, że należy zastanowić się nad ograniczeniem pomocy osobom, które są "przewlekle bezrobotne". Do tego potrzebne jest przyzwolenie społeczne.

Z-ca Prezydenta Miasta Zgierza S. Łodwig mówi, że pomoc społeczna opiera sie na obowiązujących przepisach.

Radny Z. Zapart po wysłuchaniu informacji mówi, iż zatrważające jest to, że co ósmy mieszkaniec miasta korzysta z pomocy społecznej. Czwarty rok nie uległy zmianie kryteria dochodowe uprawniające do udzielenia pomocy (351 zł netto na osobę w rodzinie i 477 zł netto dla osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe). Materiał ten pokazuje wszystkim w jakim kierunku należy zmierzać.

Radny M. Hiliński podkreśla podejmowanie "nieżyciowych" ustaw w naszym kraju, ale jego zdaniem również,  osoby korzystające z pomocy społecznej wykorzystują ten fakt.

W-ce Przewodniczący Rady Miasta Zgierza K. Karasiński popiera głos radnego Z. Sobczaka w kwestii konieczności wypracowania metody aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych.

Z-ca Prezydenta Miasta Zgierza S. Łodwig mówi, że samorząd musi realizować odgórne  przepisy nawet te, które są niedogodne. Innych uwag nie zgłoszono.


Pkt 9. porządku obrad2010-03-25 14:20

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Z-ca Prezydenta Miasta Zgierza S. Łodwig odnosi się do wcześniej odczytanych interpelacji radnych. Po zapoznaniu się z treściami interpelacji radni otrzymają odpowiedzi w późniejszym terminie.

Z-ca Prezydenta Miasta Zgierza S. Gołek udziela szczegółowych wyjaśnień na zapytanie radnego M. Forfreckiego dotyczących szynobusu.


Pkt 10. porządku obrad2010-03-25 14:32

Zapytania i wolne wnioski.

Radny R. Gajda prosi o rzetelne informacje przekazywane mediom  na temat wycofania projektów uchwał dotyczących uczczenia XXX rocznicy powstania Solidarności.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok na zakończenie składa wszystkim życzenia świąteczne.


Pkt 11. porządku obrad2010-03-25 14:52

Zamknięcie obrad sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodniczący RMZ zamyka obrady.


 Wyswietlono: 0 do 36 wiadomosci z  36 Drukuj