Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-05-27 16:09
Pkt 7. ppkt b) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic.

W imieniu grupy radnych projekt uchwały zgłasza Przewodniczący RMZ A. Mięsok.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.
Komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Radny Z. Zapart zgłasza wniosek formalny o przeanalizowanie treści uchwały pod kątem zmiany zapisów w § 1 aby skrzyżowaniu ulic nadać nazwę ofiar katastrofy Smoleńskiej zamiast nazwę imienia Lecha Kaczyńskiego.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok podaje przykłady miast, również zagranicznych, które uczciły pamięć nadaniem im. Lecha Kaczyńskiego bądź Lecha i Marii Kaczyńskich. Podkreśla ważność pełnionej funkcji „Głowy Państwa”.

Radny R. Gajda uzasadnia powody pozostawienia pierwotnej wersji zapisów w projekcie uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Z. Zaparta. W głosowaniu: za-10, przeciw-11, wstrzym.- 1. Wniosek upadł.

H. Urbanowski Przewodniczący Zarządu RO Stare Miasto przypomina, iż na poprzedniej sesji RMZ zgłaszał podobną nazwę skrzyżowania ulic. Mówi, że nazewnictwem powinno się poczekać, a nie miesiąc później nadawać nazwę. Dodaje, że skrzyżowanie mogłoby nosić nazwę Ofiar Katynia co pozwoliłoby uczcić pamięć wszystkich osób, które zginęły zarówno 70 lat temu jak i 10 kwietnia 2010 r.

Radna B. Palmowska przychyla się do wniosku Przewodniczący Zarządu RO Stare Miasto. Dodaje, że w tym temacie powinny wypowiedzieć się wszystkie jednostki pomocnicze.

Radny Z. Sobczak podziela powyższe opinie. Zgłasza formalny wniosek o zdjęcie tego projektu uchwały z porządku obrad.

Wiceprzewodniczący RMZ K. Karasiński również mówi, że jest to za wcześnie aby nadawać imię Lecha Kaczyńskiego. Wyjaśnia, że powinno się tą uchwałę podjąć po wyborach prezydenckich. Zgadza się z radnym Z. Zapartem aby uczcić pamięć nadając nazwę rondo ofiar katastrofy Smoleńskiej. Dodaje, że opinie mieszkańców są podzielone.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Z. Sobczaka W głosowaniu: za-8, przeciw-10, wstrzym.- 3. Wniosek upadł.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-11, przeciw-8, wstrzym.-2, uchwałę podjęto.
 

Drukuj
[ Powrót ]