Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-05-27 16:39
Pkt 7. ppkt c) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi".

Projekt uchwały zgłasza Przewodniczący RMZ.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-19, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]