Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-05-27 16:41
Pkt 7. ppkt d) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 4 w Zgierzu, ul. Łódzka 2.

Projekt uchwały zgłasza Prezydent Miasta Zgierza.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Radny Z. Zapart odnosi się do uzasadnienia projektu uchwały. Gratuluje szkole wyboru patrona.

H. Urbanowski Przewodniczący Zarządu RO Stare Miasto zwraca uwagę, iż jednostka pomocnicza tego projektu nie opiniowała.

Wyjaśnień udziela Naczelnik Wydziału D. Gryta, która przedstawia procedurę nadawania imion szkołom.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-22, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]