Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-05-27 16:49
Pkt 7. ppkt e) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Zgierza.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-22, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]