Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-05-27 16:51
Pkt 7. ppkt f) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/429/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów własnych.

Projekt uchwały zgłasza Prezydent Miasta Zgierza.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów RMZ - pozytywna.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-18, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]