Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-05-27 16:54
Pkt 7. ppkt g) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na 2010 r. w zakresie zadań własnych.

Projekt uchwały zgłasza Prezydent Miasta Zgierza.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej mówi, iż Komisja tego projektu nie opiniowała. Zwraca uwagę na niektóre zapisy w projekcie uchwały.

Radna A. Grzelak – Makowczyńska pyta o zakres napraw na ulicy Łąkowej.

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej A. Juszczyk udziela wyjaśnień. Mówi, iż naprawy będą na osiedlu przy ulicy Łąkowej. Dodaje, że tereny nie należą do zasobów TBS. Naprawa będzie obejmowała chodniki oraz drogi.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-20, przeciw-0, wstrzym.-1, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]