Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-05-27 17:09
Pkt 7. ppkt j) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody/wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Radosławem Gajdą.

Przewodniczący Komisji Statutowo – prawnej mówi, iż komisja nie opiniowała projektu uchwały. Informuje, że mimo wszystko nie zgłasza uwag.

Wiceprzewodniczący RMZ J. Komorowski zgłasza wniosek formalny o wpisanie odmowy wyrażenia zgody.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny Wiceprzewodniczącego RMZ J. Komorowskiego. W głosowaniu: za-21, przeciw-0, wstrzym.-1. Wniosek przeszedł.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z proponowanym zapisem. W głosowaniu: za-21, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

W związku z uzupełnieniem uchwały o załącznik Przewodniczący RMZ A. Mięsok ogłasza 5 minut przerwy.

Drukuj
[ Powrót ]