Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-05-27 17:29
Pkt 7. ppkt j) porządku obrad - cd

Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Radosławem Gajdą.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej odczytuje uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęte zostały jako autopoprawki.

Przewodniczący RMZ zgłasza wniosek o reasumpcję głosowania projektu uchwały w celu uzupełnienia uchwały o załącznik za - 19 przeciwnych - 1 wstrzymujących - 0.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-20, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

Radny R. Gajda nie brał udziału w głosowaniu.

Drukuj
[ Powrót ]