Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-05-27 17:35
Pkt 7. ppkt k) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Michałem Pilarskim.

Przewodniczący RMZ zgłasza analogiczny projekt uchwały dotyczący radnego M. Pilarskiego.

W-ce Przewodniczący RMZ J. Komorowski zgłasza wniosek o odmowę wyrażenia zgody i umieszczenie tego zapisu w paragrafie pierwszym. Radni głosują za - 21, przeciwnych - 0, wstrzymujących - 0.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-21, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

Radny M. Pilarski nie brał udziału w głosowaniu.

Drukuj
[ Powrót ]