Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-05-27 17:46
Pkt 9. porządku obrad

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza
z działalności w okresie: 26 kwietnia – 24 maja 2010 roku

W dniach 14-15 maja wziąłem udział w I Forum Ekologicznym, które odbyło się w hali MOSiR przy ul. Wschodniej. Podczas multimedialnych prezentacji omawiano między innymi inwestycje związane z oszczędzaniem energii, nowoczesne rozwiązania grzewcze, ekologiczne inwestycje w budownictwie rodzinnym i przemysłowym, a także sposoby wykorzystania zasobów ekologicznych Rogóźna. Organizatorem Forum była Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Urząd Miasta Zgierza.

We wtorek 18 maja uczestniczyłem w pogrzebie Macieja Kozłowskiego, związanego ze Zgierzem aktora filmowego, teatralnego i telewizyjnego. Był Honorowym Obywatelem Miasta Zgierza. W imieniu wszystkich mieszkańców naszego miasta złożyłem na Jego grobie wieniec będący ostatnim pożegnaniem tego wybitnego zgierzanina. Maciej Kozłowski został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

W niedzielę 23 maja wziąłem udział w regionalnej gali z okazji dwudziestolecia polskiego samorządu w Aleksandrowie Łódzkim. Gościem uroczystości był Bronisław Komorowski, marszałek Sejmu, który wręczył najlepszym samorządowcom dyplomy za zasługi dla samorządności i rozwój demokracji lokalnej. Miło mi poinformować, że jako Prezydent Miasta Zgierza również znalazłem się w gronie wyróżnionych. W gali uczestniczyło ponad tysiąc osób.

W dniu 24 maja spotkałam się w Urzędzie Stanu Cywilnego z członkami Związku Inwalidów Wojennych RP Oddział w Zgierzu. W podziękowaniu za dotychczasową współpracę kombatanci odznaczyli mnie przyznanym przez Zarząd Główny tej organizacji pamiątkowym Krzyżem Zasługi.

W związku z dużym zainteresowaniem społecznym podjąłem decyzję o utworzeniu pięciu dodatkowych oddziałów dla 125 przedszkolaków. Powstaną one we wszystkich placówkach, gdzie były takie możliwości, czyli w miejskich przedszkolach nr 6, 7, 12 i 13 oraz w Szkole Podstawowej nr 1. Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń oraz zatrudnienie dodatkowego personelu będzie kosztować ok. 300 tys. złotych. Ta dodatkowa kwota na prowadzenie przedszkoli nie była zaplanowana w tegorocznym budżecie miasta.

Ogłoszony został przetarg na przebudowę ulicy Tuwima i ulicy Staffa na odcinku od ul. Gałczyńskiego do ul. Parzęczewskiej oraz przebudowę drogi wewnętrznej wzdłuż szeregowych domków jednorodzinnych przy ul. Tuwima 61-115. Inwestycja obejmie drogi o łącznej długości ponad 2 km. W ramach prac na modernizowanym odcinku zostanie położona nowa trwalsza nawierzchnia jezdni, nowe krawężniki i chodniki z kostki brukowej. Firmy przystępujące do przetargu muszą wpłacić wadium w wysokości 100 tys. złotych. W warunkach przetargu zastrzeżono, by roboty drogowe były prowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców. Termin składania ofert upływa 27 maja. Inwestycja ma być zakończona do 30 listopada 2010 roku.

W wyniku przetargu wyłoniona została nowa firma, która będzie ochraniać osoby i mienie w Urzędzie Miasta Zgierza oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego. W przetargu wpłynęło 14 ofert nie podlegających odrzuceniu. O zwycięstwie zadecydowała najniższa cena, którą zaproponowała spółka Komandos-Łódź. Firma zacznie pracować dla Gminy Miasto Zgierz od czerwca br., a jej usługa będzie kosztować 326 tys. złotych.

Siedem firm złożyło swoje oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku poszkolnego przy ul. Chemików 9 (dawniej Sokołowska 2/4) w Zgierzu na obiekt mieszkalno-usługowy oraz na zagospodarowanie terenu działki. Parter budynku ma być przeznaczony na cele usługowe, pozostałe kondygnacje na mieszkania. Najtańsza z ofert opiewa na kwotę 49,5 tys. złotych. Trwa badanie, czy cena zawarta w tej ofercie nie jest rażąco niska.

Ukończona została budowa kompleksu sportowego w Zgierzu przy ul. Musierowicza 1/3 realizowanego w ramach programu rządowo-samorządowego „Moje boisko – Orlik 2012”. Obiekt pozytywnie przeszedł odbiór techniczny, obecnie czekamy na decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o dopuszczeniu go do użytkowania. Przy odbiorze technicznym drugiego boiska typu „Orlik” powstającego przy ul. Leśmiana stwierdziliśmy usterki, które są obecnie usuwane przez wykonawcę. W aneksie do umowy zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki termin zakończenia inwestycji został przedłużony do 31 maja br.

Zgodnie z harmonogramem przebiega realizacja projektu „Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza”, realizowanego przy dofinansowaniu z funduszy norweskich. Odtworzone zostały już trzy domy tkaczy, wzdłuż ulicy Narutowicza i Rembowskiego pojawiły się nowo posadzone graby, które rosły tu przed stu laty. Obecnie w ulicy Narutowicza układana jest instalacja, która zasili 35 latarni gazowych w tym rejonie miasta. Pierwsze z nich rozbłysną na początku czerwca. Po zakończeniu tych prac firma, która wygrała przetarg na prace drogowe przystąpi do odtwarzania historycznego bruku na jezdni, układania nowych granitowych chodników i krawężników oraz budowy ścieżek rowerowych. Odtworzone „Miasto Tkaczy” będzie można podziwiać w całej krasie pod koniec 2010 roku.

Trwają prace przy przebudowie ulicy Bazylijskiej na odcinku od ul. I. Gałczyńskiego do torów PKP oraz przy przebudowie ulic: P. Bardowskiego i Szarych Szeregów. Pierwsza z inwestycji ma być zrealizowana do 15 grudnia br., druga – do 31 grudnia br. Obecnie wszystko przebiega zgodnie z planem i nie ma zagrożeń dla oddania zmodernizowanych ulic do użytku w przewidzianym umową terminie.

W omawianym okresie, jako Prezydent Miasta Zgierza wydałem zarządzenia od nr 58/V/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku do nr 69/V/2010 z dnia 24 maja 2010 roku.

Prezydent MZ informuje iż powstał komitet wspierania powodzian, który przyjmuje różnego rodzaju dary powodzianom.

Radna B. Palmowska pyta o kwotę 300 tysięcy na utworzenie oddziałów dodatkowych przedszkolnych czy zostanie ona wyasygnowana z rezerwy budżetowej? Pyta również ile dzieci nie zostało objętych opieką przedszkolną?

Na pytania odpowiada naczelnik Wydziału Oświaty p. D. Gryta, która potwierdziła, iż środki będą z rezerwy budżetowej.

Radna S. Stefanowicz pyta o koszty związane z ochroną Urzędu i zmianą firmy ochroniarskiej? Pyta również o nowy wzór biletu autobusowego.

Informacji udziela naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego p. J.  Banach. Nowa firma ochraniać będzie Urząd przez 24 godziny.

Z-ca Prezydenta Miasta Zgierza S. Łodwig wyjaśnia temat.

Radna K. Kupis - Wojciechowska pyta o wykonanie boiska "Orlik" przy ul. Musierowicza.

Temat wyjaśnia naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej A. Juszczyk.

Radni przyjęli sprawozdanie w głosowaniu za - 18 przeciwnych - 0 wstrzymujących - 1.

Drukuj
[ Powrót ]