Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE

Zwiń wszystkie wątki relacji!
Zaproszenie na XLIX uroczystą sesję Rady Miasta Zgierza, oraz na L sesję Rady Miasta Zgierza2010-05-26 18:22

27 maja 2010 r., godz. 9.00 (uroczysta sesja), oraz godz. 14.00 (L sesja Rady Miasta Zgierza), sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16, s. 114)
 

Porządek obrad uroczystej sesji Rady Miasta Zgierza z okazji XX lecia odrodzonego samorządu terytorialnego:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powitanie zaproszonych gości.
 3. Wręczenie tytułów honorowych "Zasłużony dla Miasta Zgierza" oraz "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza".
 4. XX lat samorządu terytorialnego w Zgierzu.
 5. Wręczenie listów gratulacyjnych.
 6. Wystąpienia okolicznościowe.
 7. Zamknięcie obrad sesji.

Po zamknięciu obrad sesji planowane jest złożenie kwiatów pod Słupem Pamięci, ul. Długa 29, oraz udział w otwarciu wystawy przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej "Pamiętny rok 1989", Plac Jana Pawła II.


 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie nagród laureatom i uczestnikom XVI Edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych".
 3. Wręczenie stypendiów ufundowanych przez Senatora RP Andrzeja Owczarka.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 6. Zapytania mieszkańców.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza do końca kadencji,

  b) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic,

  c) Projekt uchwały w sprawie nadania Tytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi",

  d) Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 4 w Zgierzu, ul. Łódzka 2,

  e) Projekt uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,

  f) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/429/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów własnych,

  g) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na 2010 r. w zakresie zadań własnych,

  h) Projekt uchwały w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących poparcia inicjatywy ustawodawczej polegającej na nowelizacji ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.
 10. Bezrobocie w mieście Zgierzu - jego skala oraz ocena współpracy władz miasta z Powiatowym Urzędem Pracy.
 11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Zgierza
Andrzej Wojciech Mięsok

Projekty uchwał zgłoszone poza porządkiem obrad sesji:

Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki


Pkt 1. porządku obrad2010-05-27 9:05

Otwarcie sesji.

Przewodniczący RMZ A, Mięsok na podstawie listy obecności stwierdza quorum, otwiera XLIX uroczystą sesję RMZ. Wita serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję, państwa radnych, panów prezydentów, pracowników Urzędu Miasta, przewodniczących rad osiedli oraz mieszkańców miasta.


Pkt 2. porządku obrad2010-05-27 9:09

Powitanie zaproszonych gości.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok zaprosił do współprowadzenia wszystkich przewodniczących Rady Miasta Zgierza z pięciu kadencji.


Pkt 3. porządku obrad2010-05-27 9:17

XX lat samorządu terytorialnego w Zgierzu.

Przewodniczący poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłych Radnych.

Następnie przewodniczący przybliżył historie tworzenia się samorządności i zaprosił do wygłoszenia prelekcji Zastępcę Prezydenta Miasta Zgierza S. Łodwiga.

Zastępcę Prezydenta Miasta Zgierza S. Łodwig w swojej prelekcji przedstawia historię samorządu,  zarys obecnego Zgierza oraz prace poszczególnych kadencji.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok oddaje głos Przewodniczącemu M. Wierzbowskiemu, który nawiązuje do zmian jakie nastąpiły w przeciągu 20 lat. Mówi o powstaniu samorządu już w XIII wieku, kiedy to nadano prawa miejskie. Jednym z warunków nadania praw miejskim było posiadanie czworokątnego rynku i taki rynek jest w Zgierzu. Podkreśla rolę ludzi, którzy tworzyli samorząd.

Przewodniczący Rady Osiedla Rudunki oraz radny I kadencji I. Antczak podkreśla działania pierwszej kadencji po utworzeniu samorządu.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok oddaje głos Przewodniczącemu M. Matuszewskiemu, który mówi, że każdy samorząd pracował dla Zgierza jak umiał, cel był jeden aby mieszkańcom żyło się lepiej.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok oddaje głos Przewodniczącemu S. Janiszewskiemu, który mówi o osobistych refleksjach, większej tolerancji, życzliwości, trosce o losy miasta oraz o współpracy bez względu na głoszone poglądy.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok oddaje głos Prezydentowi Z. Zapartowi, który podkreśla ogromną współpracę z jednostkami pomocniczymi w mieście. Uważa, że jest to sukces samorządu ponieważ są one najbliżej mieszkańców. Nawiązuje do powstania Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego oraz gazety Zgierski Samorząd. Składa podziękowania pani Skarbnik K. Foldze, która przez wiele lat współuczestniczyła w pracy nad budżetem.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok oddaje głos Prezydentowi J. Sokołowi, który dziękuje prezydentom minionych kadencji za współpracę i tworzenie samorządu. Nawiązuje do sytuacji finansowej oraz dodatkowych możliwościach, które pojawiają się wraz z środkami zewnętrznymi. Życzy wszystkim aby Zgierz stawał się coraz bardziej przyjazny dla mieszkańców.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok oddaje głos Prezydentowi M. Czajkowski, który przypomina, że samorząd to nie są radni i władze miasta tylko wspólnota mieszkańców, a radni tylko ich reprezentują. Dziękuje wszystkim pracownikom administracji publicznej bez, których nie byłaby możliwa praca władz. Apeluje do wszystkich przyszłych samorządowców aby podejmować działania bez podziałów politycznych.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok oddaje głos Prezydentowi K. Maślińskiemu, który mówi o współpracy między różnymi szczeblami samorządu.

Poseł na Sejm RP A. Dunin dziękuje za współprace wszystkim radnych, wszystkich kadencji i życzy dobrej dalszej współpracy, kontynuacji działań na rzecz miasta.

Asystentka Pani A. Hanajczyk Poseł na Sejm RP odczytuje list gratulacyjny.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok odczytuje list gratulacyjny przesłany przez Ministra Sprawiedliwości K. Kwiatkowskiego, który także pełnił funkcję radnego oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza.

Radna IV kadencji Z. Niechciał nawiązuje do gospodarki komunalnej w Zgierzu, która kształtowała się na przestrzeni lat. Mówi o istotnej roli jednostek pomocniczych działających na terenie Zgierza oraz o inicjatywach pojawiających się w trakcie pracy samorządu.


Pkt 4. porządku obrad2010-05-27 10:37

Wręczenie tytułów honorowych "Zasłużony dla Miasta Zgierza" oraz "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza".

Przewodniczący RMZ A. Mięsok przedstawia osiągnięcia W. Świętosławskiego, który na dzisiejszej sesji otrzyma tytuł „Honorowy Obywatel miasta Zgierza”. Przedstawia również charakterystykę uhonorowanych tytułem „Zasłużony dla miasta Zgierza” W. Kruszyńskiej, B. Stożka oraz NSZ Solidarność Podregion Zgierz.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok wraz z Prezydentem J. Sokołem wręczają tytuły.

Radny J. Barylak składa dodatkowe gratulacje pani W. Kruszyńskiej oraz wszystkim odznaczonym.

W. Świętosławski dziękuje za wyróżnienie oraz wspomina okres spędzony w Zgierzu.

B. Stożek gratuluje wszystkim odznaczonym oraz dziękuje za wyróżnienie.

Podziękowania za wyróżnienie składają również W. Kruszyńska oraz w imieniu NSZ Solidarność Podregion Zgierz Pani M. Jatczak oraz Pan A. Zalewski.

Prezydent J. Sokół w imieniu władz składa serdeczne gratulacje odznaczonym.


Pkt 5. porządku obrad2010-05-27 11:05

Wręczenie listów gratulacyjnych.

Przewodniczący RMZ A. Miesok wraz z Sekretarzem Miasta Zgierza W. Gorzakiem wręczają listy gratulacyjne radnym minionych kadencji.

1.Tomasz Andrzejewski
2.Idzi Antczak
3.Janusz Badyna
4.Halina Bajorek
5.Teresa Bartosiak
6.Ignacy Bednarek
7.Andrzej Błaszczyk
8.Mirosław Bogdanowicz
9.Antoni Boruch
10.Jacek Brzeziński
11.Marek Budzisz
12.Zbigniew Bugajski
13.Andrzej Cylke
14.Marek Cylke
15.Jan Maciej Czajkowski
16.Bohdan Czarnecki
17.Oktawian Dynowski
18.Paweł Dynowski
19.Jerzy Frankiewicz
20.Zenon Gabryelski
21.Anna Gerlicz
22.Stanisław Giernalczyk
23.Świętosław Gołek
24.Waldemar Gorzak
25.Cezariusz Grabowicz
26.Grzegorz Gula
27.Jacek Idczak
28.Lech Jabłoński
29.Sławomierz Janiszewski
30.Leszek Jarmuż
31.Krzysztof Karasiński
32.Czesława Karmańska
33.Michał Kleszczyński
34.Konstanty Klimczak
35.Janusz Kowalewski
36.Hubert Kryszczak
37.Krzysztofa Kubiak
38.Hanna Kubicka-Adamska
39.Krzysztof Kwiatkowski
40.Sebastian Kwiatkowski
41.Grzegorz Leśniewicz
42.Lidia Leśniewicz
43.Stanisław Łodwig
44.Grzegorz Maciński
45.Tadeusz Majchrzak
46.Adam Mariański
47.Maria Markowska
48.Karol Maśliński
49.Marek Matuszewski
50.Henryk Michalak
51.Andrzej Mięsok
52.Dorota Mijas
53.Magdalena Modrzejewska
54.Stanisław Mularczyk
55.Jerzy Nastalczyk
56.Zofia Niechciał
57.Stanisław Nowak
58.Stanisław Paduszyński
59.Zdzisław Panek
60.Piotr Piątkowski
61.Ryszard Pasiecznik
62.Marian Pieruń
63.Zofia Przybysz
64.Halina Rajch
65.Teresa Rybicka
66.Włodzimierz Sieczkowski
67.Zdzisław Sobczak
68.Jerzy Sokół
69.Witold Ślawski
70.Piotr Stańczyk
71.Włodzimierz Stefański
72.Ewa Stolarska
73.Maria Stopczyk
74.Bogusław Stożek
75.Wojciech Szafraniec
76.Karol Szmyt
77.Tomasz Tołłoczko
78.AnnaTulkowska
79.Leszek Trzciński
80.Lidia Turała
81.Jan Walczak
82.Zbigniew Wałęsiński
83.Zbigniew Wasiak
84.Paweł Wawrzyńczak
85.Antoni Wierzbowski
86.Maciej Wierzbowski
87.Jerzy Wochniak
88.Anna Woźniak
89.Janusz Wyroślak
90.Karol Zajączkowski
91.Zbigniew Zapart
92.Mirosław Żurawski

Przewodniczący RMZ A. Miesok wraz z Sekretarzem Miasta Zgierza W. Gorzakiem wręczają listy gratulacyjne radnym obecnej kadencji. List gratulacyjny otrzymują również pani K. Folga, pan P. Karasiewicz, pani M. Romanowicz, pani B. Szczecińska

Przewodniczący RMZ A. Miesok zaprasza na kolejną cześć uroczystości, która w pierwszej kolejności odbędzie się pod Słupem Pamięci gdzie nastąpi złożenie kwiatów, a następnie obejrzenie wystawy upamiętniającej Pamiętny Rok 1989, która przygotowana jest na Placu Jana Pawła II.


Pkt 6. porządku obrad2010-05-27 11:34

Wystąpienia okolicznościowe.

Wystąpienia odbyły się we wcześniejszym punkcie.


Pkt 7. ppkt2010-05-27 11:36

Zamknięcie obrad sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Zgierza A. Mięsok zamyka XLIX uroczystą sesję Rady Miasta Zgierza.
 


 Wyswietlono: 0 do 8 wiadomosci z  8 Drukuj