Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE

Rozwiń wszystkie wątki relacji!
Zaproszenie na LII sesję Rady Miasta Zgierza2010-08-25 9:49

26 sierpnia 2010 r., godz. 9.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16, s. 114)


Pkt 1. porządku obrad2010-08-26 9:04

Otwarcie sesji.
 


Pkt 2. porządku obrad2010-08-26 9:11

Przyjęcie protokołu z LI sesji.


Pkt 3. porządku obrad2010-08-26 9:13

Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.


Pkt 3. porządku obrad - cd.2010-08-26 9:29

Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.


Pkt 4. porządku obrad2010-08-26 9:37

Zapytania mieszkańców.


Przerwa w obradach.2010-08-26 10:09

Przewodniczący RMZ ogłasza przerwę w obradach do godziny 11.00.


W czasie przerwy odbędą się posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ, Komisji Rewizyjnej RMZ oraz Komisji Statutowo-Prawnej RMZ.


Wznowienie obrad2010-08-26 12:31

Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznawia obrady po przerwie.


Pkt 5. ppkt a) porządku obrad2010-08-26 12:37

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2025.


Pkt 5. ppkt b) porządku obrad2010-08-26 12:40

Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia obelisku ku czci majora Waleriana Łukasińskiego.
 


Pkt 5. ppkt c) porządku obrad2010-08-26 12:49

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Zgierza.


Przerwa w obradach2010-08-26 13:01

Przewodniczący RMZ A. Mięsok w związku z wypowiedzią radnego M. Sencerka zarządza 10 minut przerwy w celu wyjaśnienia niejasności.


Wznowienie obrad2010-08-26 13:05

Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznawia obrady po przerwie.


Pkt 5. ppkt c) porządku obrad - cd2010-08-26 13:10

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Zgierza


Przerwa w obradach2010-08-26 13:22

W związku z prośbą klubów, przewodniczący RMZ A. Mięsok ogłasza 10 minut przerwy.


Wznowienie obrad po przerwie2010-08-26 13:36

 Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznawia obrady po przerwie.


Pkt 5. ppkt c) porządku obrad - cd2010-08-26 13:40

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Zgierza.


Pkt 5. ppkt d) porządku obrad2010-08-26 13:44

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonego w rejonie ulicy Grotnickiej.


Pkt 5. ppkt e) porządku obrad2010-08-26 13:46

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonego w rejonie ulicy Aleksandrowskiej – Północ.
 


Pkt 5. ppkt f) porządku obrad2010-08-26 13:47

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej położonych w obrębie ulic: ulicy Piątkowskiej, Bocznej i Ciosnowskiej.


Pkt 5. ppkt g) porządku obrad2010-08-26 13:49

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Zgierzu ograniczonego ul. Henryka Dąbrowskiego, ul. Gabriela Narutowicza, ul. 3 Maja i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki.


Pkt 5. ppkt h) porządku obrad2010-08-26 13:56

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług w rejonie ulic: ulicy Jana Kasprowicza, ulicy Przygranicznej, ulicy Stanisława Fijałkowskiego, terenu PKP oraz ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego.


Przerwa w obradach sesji2010-08-26 14:12

Przewodniczący RMZ A. Mięsok zarządza 5 minut przerwy na prośbę Prezydenta J. Sokoła., który zaprosił na krótkie spotkanie przedstawicieli jednostek pomocniczych miasta Zgierza.


Wznowienie obrad2010-08-26 14:28

 Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznawia obrady po przerwie.


Pkt 5. ppkt i) porządku obrad2010-08-26 14:30

Podjęcie uchwały w sprawie zasad finansowania działalności jednostek pomocniczych miasta Zgierza.


Pkt 5. ppkt j) porządku obrad2010-08-26 14:32

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego "Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu" w celu przekształcenia w jednostkę budżetową "Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu".


Pkt 5. ppkt k) porządku obrad2010-08-26 14:39

Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.


Pkt 5. ppkt l) porządku obrad2010-08-26 14:40

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych.


Pkt 5. ppkt m) porządku obrad2010-08-26 14:59

Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Zgierza.


Pkt 6. porządku obrad2010-08-26 15:01

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.


Pkt 7. porządku obrad2010-08-26 15:03

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.


Pkt 8. porządku obrad2010-08-26 15:20

Informacja na temat składowisk odpadów na terenie miasta Zgierza.


Pkt 9. porządku obrad2010-08-26 15:33

Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza, stan ich przygotowania i realizacji.


Pkt 10. porządku obrad2010-08-26 15:35

Informacja na temat realizowanego "Programu zrównoważonego oszczędzania energii i mediów" w zgierskich placówkach oświatowych.


Pkt 10a. Sprawozdania z prac komisji za I półrocze 2010 r.2010-08-26 16:06

Sprawozdania z prac komisji za I półrocze 2010 r.


Pkt 11. porządku obrad2010-08-26 16:10

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.


Pkt 12. porządku obrad2010-08-26 16:15

Zapytania i wolne wnioski.


Pkt 13. porządku obrad2010-08-26 16:25
Zamknięcie obrad sesji.

 Wyswietlono: 0 do 38 wiadomosci z  38