Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-08-25 9:49
Zaproszenie na LII sesję Rady Miasta Zgierza

26 sierpnia 2010 r., godz. 9.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16, s. 114)

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z LI sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 4. Zapytania mieszkańców.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2025,

  b) Projekt uchwały w sprawie wzniesienia obelisku ku czci majora Waleriana Łukasińskiego,

  c) Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Zgierza,

  d) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonego w rejonie ulicy Grotnickiej,

  e) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonego w rejonie ulicy Aleksandrowskiej – Północ,

  f) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej położonych w obrębie ulic: ulicy Piątkowskiej, Bocznej i Ciosnowskiej,

  g) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Zgierzu ograniczonego ul. Henryka Dąbrowskiego, ul. Gabriela Narutowicza, ul. 3 Maja i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki,

  h) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług w rejonie ulic: ulicy Jana Kasprowicza, ulicy Przygranicznej, ulicy Stanisława Fijałkowskiego, terenu PKP oraz ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

  i) Projekt uchwały w sprawie zasad finansowania działalności jednostek pomocniczych miasta Zgierza,

  j) Projekt uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego "Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu" w celu przekształcenia w jednostkę budżetową "Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu",

  k) Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

  l) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych,

  ł) Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu,

  m) Projekt uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,

  n) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Planu ochrony przed szkodliwością azbestu i Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta Zgierza" (załącznik: Program usuwania azbestu).

 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.
 8. Informacja na temat składowisk odpadów na terenie miasta Zgierza.
 9. Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza, stan ich przygotowania i realizacji.
 10. Informacja na temat realizowanego "Programu zrównoważonego oszczędzania energii i mediów" w zgierskich placówkach oświatowych.
 11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Zgierza
Andrzej Wojciech Mięsok

Drukuj
[ Powrót ]