Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-08-26 12:37
Pkt 5. ppkt a) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2025.

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza S. Łodwig omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, opinie są pozytywne.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-19, przeciw-0, wstrzym.-1, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]