Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-08-26 13:46
Pkt 5. ppkt e) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonego w rejonie ulicy Aleksandrowskiej – Północ.
 

Projekt uchwały omawia Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza Ś. Gołek.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, opinie są pozytywne.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-19, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]