Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-08-26 13:47
Pkt 5. ppkt f) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej położonych w obrębie ulic: ulicy Piątkowskiej, Bocznej i Ciosnowskiej.

Projekt uchwały przedstawia Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza Ś. Gołek.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, opinie są pozytywne.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-20, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

 

Drukuj
[ Powrót ]