Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-08-26 13:56
Pkt 5. ppkt h) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług w rejonie ulic: ulicy Jana Kasprowicza, ulicy Przygranicznej, ulicy Stanisława Fijałkowskiego, terenu PKP oraz ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Projekt uchwały omawia Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza Ś. Gołek przyjmując autopoprawki na podstawie wniosku Kazimierza Ostrowskiego.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, opinie są pozytywne.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Głos zabrał M. Hiliński jako przewodniczący KGKiM składa wniosek formalny o zmianę porządku obrad - zdjęcie procedowanej uchwały z porządku. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego M. Hilińskiego. Głosowano: za-10, przeciw-7, wstrzym-5. Wniosek upadł.

Głos zabiera Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej, pan Andrzej Juszczyk, wnosi do rady o uchwalenie planów zagospodarowania dla pozostałych części miasta.

Radny R. Gajda prosi o przytoczenie zmian zgłoszonych przez pana Ostrowskiego.

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza Ś. Gołek wyjaśnia, że wszystkie zmiany zapisane są w załączniku.

Dla rozwiania wątpliwości Przewodniczący RMZ A. Mięsok odczytał zmiany.

Radny J. Nastalczyk pyta w którym miejscu zostanie zapisana zmiana?

Naczelnik Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji, pani Agnieszka Kropp-Nowacka wyjaśnia, że zostanie zmieniony załącznik graficzny do uchwały.

Radny M. Pilarski zauważył, że po przyjęciu autopoprawki załącznik wygląda zupełnie inaczej.

Radny R. Gajda wyjaśnia, że radni powinni wiedzieć jak będzie wyglądał załącznik w nowej wersji.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok zauważył, że autopoprawka została przyjęta tuż przed sesją dlatego radni nie dostali nowego załącznika.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-12, przeciw-6, wstrzym.-3, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]