Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-08-26 14:40
Pkt 5. ppkt l) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych.

Projekt uchwały zgłasza Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, opinie są pozytywne.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Głos zabiera Przewodniczący RO Stare Miasto M. Kolenda, pyta czy w paragrafie 5 to jest zwiększenie środków czy przeniesienie z niewygasających?

Skarbnik Miasta Zgierza D. Kubiak wyjaśnia, że nie sa to środki dodatkowe tylko pochodzące z niezrealizowanych faktur (do 30 czerwca).

Przewodniczący RO Stare Miasto M. Kolenda pyta na co będzie przeznaczona kwota 150 tys. przypisana adresowi Popiełuszki 3A?

Skarbnik D. Kubiak wyjaśnia, że będzie się tam znajdował jeden z wydziałów UMZ i są to pieniądze na wydatki związane z wyposażeniem pomieszczeń.

Przewodniczący RO Stare Miasto M. Kolenda zadaje szczegółowe pytania do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie, odpowiada Skarbnik Miasta.

Radny M. Pilarski pyta o nazwiska autorów monografii na temat Zgierza.

Odpowiedzi udziela Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza S. Łodwig, wymienił dr Szlawskiego jako jednego z autorów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-16, przeciw-0, wstrzym.-5, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]