Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE

Rozwiń wszystkie wątki relacji!
Zaproszenie na LIII sesję Rady Miasta Zgierza2010-09-29 22:00

30 września 2010 r. godz. 9.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16, s. 114)


Pkt 1. porządku obrad2010-09-30 9:05

Otwarcie sesji.


Pkt 2. porządku obrad 2010-09-30 9:15

Wręczenie stypendiów naukowych Rady Miasta Zgierza.


Pkt 3. porządku obrad2010-09-30 9:19

Przyjęcie protokołu z LII sesji RMZ.


Pkt 4. porządku obrad2010-09-30 9:21

Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.


Pkt 5. porządku obrad2010-09-30 9:48

Zapytania mieszkańców.


Przerwa w obradach.2010-09-30 10:02

Przewodniczący RMZ ogłasza 10-minutową przerwę w obradach.


Wznowienie obrad2010-09-30 10:24

Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznawia obrady po przerwie.


Pkt 5. porządku obrad - cd.2010-09-30 10:27

Zapytania mieszkańców.


Pkt 6. ppkt a) porządku obrad2010-09-30 10:50

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 r. w zakresie zadań własnych.


Pkt 6. ppkt b) porządku obrad2010-09-30 11:00

w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Zgierza pełnomocnictwa do wykonania zadań wynikających z wniosku o przyznanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 dla projektu pn. „Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną – etap I”


Pkt 6. ppkt c) porządku obrad2010-09-30 11:04

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza.


Przerwa w obradach sesji2010-09-30 11:09

Przewodniczący RMZ ogłasza 10-minutową przerwę w obradach.


Wznowienie obrad2010-09-30 11:10

Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący RMZ wznawia obrady po przerwie.


Pkt 6. ppkt c) porządku obrad - cd.2010-09-30 11:40

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza.


Pkt 6. ppkt d) porządku obrad2010-09-30 11:43

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Pkt 6. ppkt f) porządku obrad2010-09-30 11:48

Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów przemysłowych obejmujących zasięgiem rejon byłych zakładów ZPB "Boruta" w Zgierzu.


Pkt 6. ppkt e) porządku obrad2010-09-30 11:49

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych, położonych w rejonie ulicy Konstantynowskiej-Zachód.


Pkt 6. ppkt g) porządku obrad2010-09-30 11:51

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikat i określenia warunków ich stosowania przy przeniesieniu własności lub oddaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, wyniku uwzględnienia roszczeń właścicieli lokali.


Pkt 6. ppkt h) porządku obrad2010-09-30 11:53

Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty skarbowej w 2011 roku.


Przerwa w obradach 2010-09-30 11:56

Wiceprzewodniczący K. Karasiński w imieniu Klubu PO poprosił o 15 minut przerwy.


Wznowienie obrad2010-09-30 12:26

Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący RMZ wznawia obrady po przerwie.


Pkt 6. ppkt i) porządku obrad2010-09-30 12:46

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Zgierza.


Pkt 6. ppkt i) porządku obrad - cd.2010-09-30 13:18

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Zgierza.


Pkt 6. ppkt j) porządku obrad2010-09-30 13:46

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Zgierza do podjęcia działań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 na rok 2011.


Pkt 6. ppkt j) porządku obrad - cd2010-09-30 13:49

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Zgierza do podjęcia działań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 na rok 2011.


Pkt 6. ppkt k) porządku obrad2010-09-30 13:52

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie miasta Zgierza.


Pkt 6. ppkt k) porządku obrad - cd2010-09-30 14:35

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie miasta Zgierza.


Przerwa w obradach2010-09-30 14:45

Przewodniczący RMZ ogłasza przerwę w obradach do godziny 16.00.


Wznowienie obrad2010-09-30 16:07

Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący RMZ wznawia obrady po przerwie.


Pkt 6. ppkt l) porządku obrad2010-09-30 16:08

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i w zakładach pomocy społecznej dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wyboru prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.


Pkt 6. ppkt m) porządku obrad2010-09-30 16:13

Podjęcie uchwały w sprawie uszczegółowienia opisu granic stałych obwodów głosowania na terenie miasta Zgierza.


Pkt 6. ppkt n) porządku obrad2010-09-30 16:16

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Żłobkowi im. Koziołka Matołka w Zgierzu.


Pkt 6. ppkt o) porządku obrad2010-09-30 16:17

Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2011 roku nowych licencji na wykonywanie na obszarze miasta Zgierza transportu drogowego taksówką.


Pkt 6. ppkt p) porządku obrad2010-09-30 16:19

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/356/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmienionej uchwałą Nr XLVI/424/10 Rady Miasta Zgierza a dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz zapewnienia im opieki


Pkt 6. ppkt r) porządku obrad2010-09-30 16:23

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Zgierz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za pierwsze półrocze danego roku budżetowego


Pkt 7. porządku obrad2010-09-30 16:26

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.


Pkt 8. porządku obrad2010-09-30 16:35

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.


Pkt 9. porządku obrad2010-09-30 16:41

Informacja o wykonaniu budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2010 r.


Pkt 10. porządku obrad2010-09-30 16:43

Informacja na temat działalności Centrum Kultury Dziecka.


Pkt 11. porządku obrad2010-09-30 17:18

Informacja na temat realizacji objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Zgierzu.


Pkt 12. porządku obrad2010-09-30 17:45

Informacja Prezydenta Miasta Zgierza oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Zgierzu na temat realizacji umowy z dnia 29 grudnia 1995 r. z Gminą Miasto Zgierz o administrowanie gminnych terenów, budynków i lokali.


Pkt 12. porządku obrad - cd.2010-09-30 18:12

Informacja Prezydenta Miasta Zgierza oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Zgierzu na temat realizacji umowy z dnia 29 grudnia 1995 r. z Gminą Miasto Zgierz o administrowanie gminnych terenów, budynków i lokali.


Pkt 13. porządku obrad2010-09-30 18:38

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.


Pkt 14. porządku obrad2010-09-30 18:40

Zapytania i wolne wnioski.


Pkt 15. porządku obrad2010-09-30 18:45

Zamknięcie obrad sesji.


 Wyswietlono: 0 do 46 wiadomosci z  46