Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-09-29 22:00
Zaproszenie na LIII sesję Rady Miasta Zgierza

30 września 2010 r. godz. 9.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16, s. 114)

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie stypendiów naukowych Rady Miasta Zgierza.
 3. Przyjęcie protokołu z LII sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 5. Zapytania mieszkańców.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 r. w zakresie zadań własnych,
  -autopoprawka do projektu uchwały

  b) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu: "Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną - etap I" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,
  -autopoprawka do projektu uchwały

  c) Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza,

  d) Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

  e) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych, położonych w rejonie ulicy Konstantynowskiej-Zachód,

  f) Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów przemysłowych obejmujących zasięgiem rejon byłych zakładów ZPB "Boruta" w Zgierzu,

  g) Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikat i określenia warunków ich stosowania przy przeniesieniu własności lub oddaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, wyniku uwzględnienia roszczeń właścicieli lokali,

  h) Projekt uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty skarbowej w 2011 roku,

  i) Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Zgierza,

  j) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie miasta Zgierza,

  k) Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i w zakładzie pomocy społecznej dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wyboru prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.,

  l) Projekt uchwały w sprawie uszczegółowienia opisu granic stałych obwodów głosowania na terenie miasta Zgierza,

  m) Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Żłobkowi im. Koziołka Matołka w Zgierzu,

  n) Projekt uchwały w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2011 roku nowych licencji na wykonywanie na obszarze miasta Zgierza transportu drogowego taksówką.

 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.
 9. Informacja o wykonaniu budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2010 r.
 10. Informacja na temat działalności Centrum Kultury Dziecka.
 11. Informacja na temat realizacji objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Zgierzu.
 12. Informacja Prezydenta Miasta Zgierza oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Zgierzu na temat realizacji umowy z dnia 29 grudnia 1995 r. z Gminą Miasto Zgierz o administrowanie gminnych terenów, budynków i lokali.
 13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/356/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmienionej uchwałą Nr XLVI/424/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz zapewnienia im opieki.

Przewodniczący
Rady Miasta Zgierza
Andrzej Wojciech Mięsok

Drukuj
[ Powrót ]