Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-09-30 9:05
Pkt 1. porządku obrad

Otwarcie sesji.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok na podstawie listy obecności stwierdza quorum, otwiera LIII sesję RMZ. Wita serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję, Posła na Sejm p. Marka Matuszewskiego oraz Artura Dunina, państwa radnych, panów prezydentów, pracowników Urzędu Miasta, przewodniczących rad osiedli oraz mieszkańców miasta.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok zgłasza zmiany do porządku obrad.  Pkt 6 ppkt e) zamienić z ppkt f).

Przewodniczący RMZ A. Mięsok poddał zmianę pod głosowanie: za – 20, przeciw – 0, wstrzym. - 0.

Zastępca Prezydenta S. Łodwig proponuje wprowadzenie następujących projektów uchwał:

Pkt 6. ppkt o) porządku obrad
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/356/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmienionej uchwałą Nr XLVI/424/10 Rady Miasta Zgierza a dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz zapewnienia im opieki. Wprowadza pod obrady RMZ projekt uchwały w sprawie.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok poddał zmianę pod głosowanie: za – 20, przeciw – 0, wstrzym. - 0.

oraz

Pkt 6. ppkt p) porządku obrad
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Zgierz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za pierwsze półrocze danego roku budżetowego

Przewodniczący RMZ A. Mięsok poddał zmianę pod głosowanie: za – 20, przeciw – 0, wstrzym. - 0.

Zastępca Prezydenta S. Łodwig proponuje aby zmienić tytuły projektów uchwał Pkt 6 ppkt 6. ppkt b) i ppkt k).

Przewodniczący RMZ A. Mięsok zaproponował aby zmienione tytułu projektów uchwał przyjąć jako autopoprawkę.
 

Drukuj
[ Powrót ]