Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-09-30 11:43
Pkt 6. ppkt d) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt uchwały

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, opinie są pozytywne.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Radny M. Hiliński zwraca się z zapytaniem do p. Renaty Matusiak Pełnomocnika Prezydenta ds. Społecznych i Młodzieży, o zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt uchwały reguluje nowe zapisy wymienionej ustawy odpowiada p. Matusiak.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]