Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-09-30 16:08
Pkt 6. ppkt l) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i w zakładach pomocy społecznej dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wyboru prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Projekt uchwały

Zastępca Prezydenta S. Łodwig wprowadził autopoprawkę do projektu.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 0, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]