Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE

Rozwiń wszystkie wątki relacji!
Zaproszenie na LVI sesję Rady Miasta Zgierza2010-11-10 9:03

12 listopada 2010 r., godz. 9.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16, s. 114)


Pkt 1. porządku obrad2010-11-12 9:09

Otwarcie sesji.


Pkt 1. porządku obrad2010-11-12 9:10

Otwarcie sesji cd.


Pkt 2. porządku obrad2010-11-12 9:12

Przyjęcie protokołu z LIV sesji.


Pkt 3. porządku obrad2010-11-12 9:13

Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.


Pkt 4. porządku obrad2010-11-12 9:21

Zapytania mieszkańców.


Pkt 5. ppkt a) porządku obrad2010-11-12 9:22

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty targowej na terenie miasta Zgierza.


Przerwa w obradach.2010-11-12 9:26

Przewodniczący RMZ A. Mięsok ogłasza 5 minut przerwy w obradach sesji.


Wznowienie obrad2010-11-12 9:37

Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznawia obrady po przerwie.


Pkt 5. ppkt a) porządku obrad2010-11-12 9:38

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty targowej na terenie miasta Zgierza.


Pkt 5. ppkt b) porządku obrad2010-11-12 9:38

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 r. w zakresie zadań własnych.


Pkt 5. ppkt c) porządku obrad2010-11-12 9:42

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Rady Osiedla 650-lecia  w Zgierzu.


Pkt 5. ppkt d) porządku obrad2010-11-12 9:43

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim.


Pkt 5. ppkt e) porządku obrad2010-11-12 9:51

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/491/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 września 2010 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Żłobkowi im. Koziołka Matołka w Zgierzu.


Pkt 5. ppkt f) porządku obrad2010-11-12 9:54

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/481/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Pkt 5. ppkt g) porządku obrad2010-11-12 9:56

Podjęcie uchwały w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2011 dla miasta Zgierza.


Pkt 5. ppkt h) porządku obrad2010-11-12 9:58

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Zgierz na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Pkt 5. ppkt i) porządku obrad2010-11-12 10:02

Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso w 2011 roku.


Pkt 5. ppkt j) porządku obrad2010-11-12 10:03

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/486/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Zgierza.


Pkt 5. ppkt k) porządku obrad2010-11-12 10:04

Podjęcie uchwały w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Zgierza w sprawach dotyczących przejęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w graniach administracyjnych miasta Zgierza oraz udzielenia dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasto Zgierz w celu realizacji przejętych zadań.


Przerwa w obradach sesji2010-11-12 10:18

Przewodniczący RMZ ogłasza przerwę w obradach.


Wznowienie obrad2010-11-12 10:39

Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznawia obrady po przerwie.


Pkt 5. ppkt k) porządku obrad - cd.2010-11-12 10:39

Podjęcie uchwały w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Zgierza w sprawach dotyczących przejęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w graniach administracyjnych miasta Zgierza oraz udzielenia dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasto Zgierz w celu realizacji przejętych zadań.


Pkt 6. porządku obrad2010-11-12 10:41

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.


Pkt 7. porządku obrad2010-11-12 10:42

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.


Pkt 8. porządku obrad2010-11-12 10:51

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.


Pkt 9. porządku obrad2010-11-12 11:03

Zapytania i wolne wnioski.


Pkt 10. porządku obrad2010-11-12 11:16

Uroczyste podsumowanie V kadencji samorządu – wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza.


Pkt 10. porządku obrad - cd.2010-11-12 11:54

Uroczyste podsumowanie V kadencji samorządu – wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza.


Pkt 11. porządku obrad2010-11-12 12:26

Zamknięcie obrad sesji.


 Wyswietlono: 0 do 30 wiadomosci z  30