Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-11-12 9:38
Pkt 5. ppkt b) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 r. w zakresie zadań własnych.

Projekt uchwały

Komisja Budżetu i Finansów - opinia pozytywna.

Radny J. Nastalczyk zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Radna S. Stefanowicz pyta o zmianę dot. lokali mieszkalnych.

Skarbnik Miasta D. Kubiak wyjaśnia, że jest to dotacja do remontu lokali dla ich właścicieli.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-12, przeciw-0, wstrzym.-4, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]