Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-11-12 9:54
Pkt 5. ppkt f) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/481/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt uchwały

Radny J. Nastalczyk  zgłasza uwagi własne do projektu uchwały.

Do uwag odnosi się Radca Prawny Z. Rożniata.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-16, przeciw-2, wstrzym.-5, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]