Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-11-12 9:58
Pkt 5. ppkt h) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Zgierz na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt uchwały

Radny J. Nastalczyk zgłasza uwagi własne do projektu uchwały.

Do uwag odnosi się Radca Prawny Z. Rożniata. Uwagi nie zostały uwzględnione w projekcie uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-18, przeciw-0, wstrzym.-3, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]