Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-11-12 10:39
Pkt 5. ppkt k) porządku obrad - cd.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Zgierza w sprawach dotyczących przejęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w graniach administracyjnych miasta Zgierza oraz udzielenia dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasto Zgierz w celu realizacji przejętych zadań.

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza S. Łodwig zgłasza autopoprawki do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-15, przeciw-0, wstrzym.-5, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]